Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
AKORDIONIÕPE
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogalerii
Kullo
Kullo
DJEMBERING
Kullo
Kullo
FOLKSTUUDIO PIIBAR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN LASTEKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN TÜTARLASTEKOOR
Kullo
Kullo
FLÖÖDIÕPE
Kullo
Kullo
INSTRUMENTAALANSAMBEL SÕLEKE
Kullo
Kullo
KANDLEÕPE
Kullo
Kullo
KITARRIÕPE
Kullo
Kullo
KLASSIKALINE LAUL
Kullo
Kullo
KLAVERIÕPE
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO HELISEV HÄÄL
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO SINILILL
Kullo
Kullo
MUDILASTE MUUSIKARING (vene õppekeelega)
Kullo
Kullo
PILLIÕPPE SOLFEDZO
Kullo
Kullo
POP-JAZZ LAUL
Kullo
Kullo
KULLO PUHKPILLIORKESTER
Kullo
Kullo
RADUGA ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KANDIDAATKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KONTSERTKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KAMMERKOOR
Kullo
Kullo
TRUMMIÕPE
Kullo
Kullo
UKULERING
Kullo
Kullo
VIIULIÕPE
Kullo
Kullo
VÄIKELASTE LOOVUSRING
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Muudatused
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Huviringid
Kullo
Teenused
Kullo
Õnnitleme

Õppekava

Print

 

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
 
Akordioniõpe
 

I Üldosa
 
Õppeaja kestvus : 1-7 aastatvastavalt sellele, millised tasemed õpilane soovib omandada.
Maht tundides: 2 tundi nädalas (koos solfedzoga) või 3 tundi nädalas, siis on sees ka ansamblimäng
Õppekeel : eesti
Lisaained: solfed˛o, ansambel
Õppevormid ja meetodid: individuaalne õppetund, ansamblimäng, esinemised, kontserdid, kontsertide külastused
Vastuvõtutingimused: eelnevalt täidetud avaldus, huvi muusika vastu
Huviringi võetakse vastu muusikahuvilisi poisse ja tüdrukuid,vanuses 6- 19 aastat. Eelnevaid muusikalisi teadmisi ei nõuta. Õpimotivatsiooni olemasolu vajalikkus.
Õppevaldkond : Muusika
 
Õppekava kirjeldus:
 
·        Õppekava realiseerimiseks on ettenähtud 3 taset. Lisaainetena on võimalus õppida, solfed˛ot ja ansamblimängu.
·        Õppetöös lähtutakse õpilaste muusikalistest võimetest. Arvestades seda nii tunni ülesehitusel kui repertuaari valikul.
·        Õpilaste loovuse ning õppimisoskuse arendamine toimub läbi mitmekesise repertuaari ja erinevate muusikaliste loovülesannete.
·        Õppekava arengus järgitakse muusika arengu erinevaid huvihariduse arengusuundi mujal maailmas
·        Õpetaja täiustab oma metoodilist pagasit uute meetodite ning võtetega.
 
Akordioniringi õppekava on koostatud arvestades huvikooli profiili ja õppurite sihtrühma, sest õppurite vanuseline struktuur ja muusikaliste oskuste tase on väga erinev. Akordioniringi õppetöö on individuaalne ja iga õpilase juhendamisel lähtutakse õpilase soovidest ja arenguiseärasustest. Põhimõtteks on äratada huvi muusika ning musitseerimise vastu. Oluliseks peetakse kindla õpieesmärgi seadmist indiviidi tasandil, oskuste ja teadmiste omandamise tempo ja ulatus võivad olla õpilaste seas erinevad.
 
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
 
Huviringi eesmärgiks on anda lastele ja noortele muusikalisi teadmisi ja oskusi ning omandada akordioni mängimise oskused võttes arvesse õpilaste individuaalseid võimeid ja andeid.
Kuna huvihariduse eesmärgiks on võimaldada õpilastel omandada täiendavalt neid oskusi ja teadmisi, mida ei paku põhi-ja keskhariduse õppekava, siis akordioniringi peamiseks ülesandeks on muusika alaste  teadmiste ja musitseerimise arendamine.
 
Muusikaõpetuse laiemaks eesmärgiks on harmoonilise isiksuse kujundamine ja arendamine muusika kaudu.
 
Läbi akordioni mängu äratatakse lapses muusikahuvi, arendades tema kujundlikku mõtlemist ja fantaasiat, rütmi- ja muusikatunnetust, artikulatsiooni ja fraseerimist, kuulmisteravust, vormitaju ning hingamist, samuti sõrmetehnikat ja tööharjumust.
Õppetöö käigus toimub ka õpilase muusikaliste eelistuste ja omaloomingu toetamine ning järk-järguline arendamine, samuti rahvamuusika seostamine selle taustsüsteemiga, milleks on rahvakalender, tavad, kombed ja tantsud.
 
Seega aine eesmärgiks on võimaldada muusikaliste põhioskuste omandamist iseseisvaks musitseerimiseks, edastada elementaarseid teadmisi akordioni mängust, lähtudes õpilase muusikalistest eeldustest.
 
III Õppetöö sisu
 
I ÕPPEAASTA
Nõuded repertuaarile:
Tutvustada eesti muusikat, rahvalaule, lastelaule.
 
Heliredelite nõuded:
I õppeaasta II pool: C-duur heliredel eraldi kätega esimeses oktaavis.
 
Tasemenäited:
Leopold Vigla. Akordionimängu õpik. Tallinn 1960 ( ka kordustrükid) palad: nr 21-27,
29-31, 34
Vello Karu. Akordioni kool. Tallinn. Väike Hans; Kus on minu koduke;
 
II ÕPPEAASTA
Nõuded repertuaarile:
Igal veerandil läbi võtta üks etüüd ja vähemalt kaks pala.
Alustada polüfoonia õpetamisega: kaanonid, imitatsioonid, lihtsad palad.
 
Heliredelite nõuded:
C, G, D- duuri heliredelid koos kätega esimeses oktaavis, pikk kolmkõla.
 
Tasemenäited:
Leopold Vigla. Akordionimängu õpik. Tallinn 1960 ( ka kordustrükid ) palad: nr 35, 39,
40, 44, 45, 67, 68
Vello Karu. Akordioni kool. Tallinn. Reinlender; Valss; Tiideratas
Henn Rebane. Minu akordion. Tallinn 1995
 
III ÕPPEAASTA
Nõuded repertuaarile: 3-4 etüüdi ja 7-8 pala s.h. 1 klassikaline (barokk või
polüfooniline pala). Õppeaasta lõpetamisel esitada peast kaks pala.
 
Heliredelite nõuded: C- ,G- ,D-, F- duur ja a- moll heliredelid, pikk kolmkõla koos
kätega (legato, nonlegato), 2 oktaavis.
 
Tasemenäited:
Leopold Vigla. Akordionimängu õpik. Tallinn 1960. Slovaki polka lk 49;
Vello Karu. Akordioni õpik. Tallinn 1968
 
IV ÕPPEAASTA
Nõuded repertuaarile: 3- 4 etüüdi, 1 klassikaline, barokkteos või polüfooniline pala,
variatsioon või muu suurvorm, 3- 4 eriilmelist pala, (nende hulgas ka kergemast shanrist, rahvamuusikast v.m.).
 
Heliredelite nõuded: C- ,G- , D- , F- , B- duur ja a- , e-, d- moll heliredelid, pikk
kolmkõla ja kadents 2 oktaavis, liikuvas tempos.
 
Tasemenäited:
J. Pachelbel „Choral“
J.Haydn „Allegro“
P.Makkonen „Hambahari“
H.Rebane „Blues“
 
Eksamikava nõuded:
Esitada peast kolm teost.
Õpetuse eesmärgid vanemas astmes:
- süvendada väljendusrikast musitseerimisoskust
- arendada mängutehnilist vabadust
- teose sisu analüüsimise ja lahti mõtestamise oskuse süvendamine ning esinemiskindluse
tõstmine
- soovitav on kuulmise järgi mängimise jätkamine ning sellele saate kujundamise
arendamine
- õpilase arendamine nii tehniliselt kui emotsionaalselt läbi eri stiile sisaldava, nii sisult
kui faktuurilt mitmekülgse repertuaari omandamise
 
V ÕPPEAASTA
Nõuded repertuaarile: 3- 4 etüüdi, 1 polüfooniline- või barokkteos, 1 suurvorm
(kumbki eri poolaastal), 6 pala ( erinevad tehnikad; -muusikastiilid; -ajastud; -iseloomud,
jne). Õppeaasta lõpetamisel esitada peast kaks erineva iseloomuga teost (neist üks
tehniline).
 
Heliredelite nõuded: C- , G- , D-, A-, F- , B- duur ja a-, e-, h-, fis-, d-, g- moll
heliredelid, pikk kolmkõla ja kadents koos kätega, 2 oktaavis, legato ja non legato.
(Soovitavalt mängida lihtsamate heliredelite neljahäälseid murdakorde).
 
Tasemenäited:
Henn Rebane. Minu akordion. Tallinn 1995. Kuusalu süit; Jõulurõõm; Santa Claus tuleb;
G. H. Stölzel. Menuett (H. Rebane Polüf. Album lk. 27);
M. Maja. Kenosen Polkka (V. Ahvenainen ”Vesterisen parhaat 1” lk. 8).
A. Diabelli. Sonatiin (K. Bartok/I. Bogar ”Szonatina Album” lk.9);
C. Coben. The Old Piano Roll Blues ( J. Orzechowski. Studium Techniki. Swingowej lk.
81).
 
VI ÕPPEAASTA
Nõuded repertuaarile: 3-4 etüüdi, 1-2 polüfoonia või barokkteost, 1-2 suurvormi
(sonatiin, rondo, variatsioonid, väike süit v.m), 4- 6 pala (virtuoosne-, kaasaegne-,
rahvamuusika-, jazz-, pop-, v.m. teos). Õppeaasta lõpetamisel esitada peast kaks teost.
Heliredelite nõuded: Soovitav läbi võtta kõik dieesidega ja bemollidega heliredelid,
pikk kolmkõla kahes oktaavis, legato ja staccato ning kadents. Tempo: neli nooti
sekundis. Soovitavalt tutvuda neljahäälsete murdakordide ja kolmahäälsete akordide
mänguga kahes oktaavis, koos kätega.
 
Tasemenäited:
D. Scarlatti “Sonaat” (H. Rebane “Polüf. Album” lk. 34- 35)
J. Brahms “Ungari tants nr. 5” (V. Lushnikov ”Shkola igrõ…”lk. 161-162)
G. Berens “Etüüd” (“Hrestomatija akkordeonista 3- 5” lk.118- 119)
D. Kabalevski ”Tokkatina” (V. Lushnikov ”Shkola igrõ…” lk.121- 122)
Sdn. M. Rantanen “Lampaan bolska”(“Harm. soitto Mus. opistoissa” lk. 75- 77)
L. Castiglione “Etüüd” (V. Karu ”Akordioniõpik” lk. 70- 72)
 
VII ÕPPEAASTA
Nõuded repertuaarile: 5- 6 teost ( s. h. eksamikava)
Heliredelite nõuded: Korrata kõik heliredelid, pikk kolmkõla legato ja staccato ning
kadents (tempo kiire: vähemalt neli nooti sekundis). Soovitatav mängida ka neljahäälsed murdakordid ja kolmehäälsed akordid kahes oktaavis, tutvuda kromaatilise heliredeliga.
 
Eksamikava nõuded:
Esitada peast kolm teost:
-polüfoonia, barokkteos või suurvorm
-kaks erineva karakteriga pala ( neist üks võib olla etüüd või koosneda 2- 3 kergemast
süidi osast; ühe pala võib esitada ansamblis).
 
Tasemenäited:
A. Corelli. Prelüüd. (H. Rebane. Polüf. Album)
U. Jutila. Kuvia lapsille op. 26. (Suomen Harm. Inst. 1983)
a) Unikeko
b) Hassu juttu
o   P. Frosini. Heas tujus (V. Karu. Akordioniõpik. I- hääl)
 
IV Ansamblimäng
 
Ansamblimäng on sobiv võimalus musitseerimiseks juba algõpetuse esimestest tundidest
alates. Hea oleks anda õpilasele võimalus mängida erinevates koosseisudes. Näiteks koos
puhkpillide, viiuli, kitarri, klaveri või süntesaatoriga.
Ansamblimäng annab õpilasele koosmusitseerimise oskuse, õpilane harjub kuulama mitte
ainult ennast vaid ka teisi mängijaid.
Mängitakse duetis, trios, erinevates ansamblikoosseisudes, orkestris. Koosseis oleneb
huvikoolis hetkel õppivatest õpilastest. Repertuaar valitakse vastavalt ansamblis või
orkestris mängivate õpilaste tasemele. Kasutatakse ka õpetaja poolt tehtud
aran˛eeringuid.
Repertuaari näited:
Ansambel: V . Karu seaded - A. Oit “Vanamoodi”
P. Frosini “Heas tujus”
Orkester: V.Tammani seaded - Goller “Prelüüd”
Bernstein “Ma tunnen end kaunina”
Pachelbel “Saraband”
 
V Hindamine
 
Töö käigus saavad õpilased pidevalt tagasisidet.
 Oluline on õpilaste individuaalne tunnustamine, sest õpilased on erinevate võimetega. Seega eesmärgiks pole mitte õpilaste absoluutse taseme võrdlemine, vaid iga õpilase individuaalsete saavutuste mõõtmine ja tunnustamine. Seetõttu kasutatakse lisaks hindamisele õpilaste tunnustussüsteemi (võimalus esineda suurematel kontsertidel individuaalselt või rühmas). Parimad saavad kevadel ka kiituskirja.
 

September 2020
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
21
23
24
25
28
29
30
     
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
01.10.2020 Laulustuudio Sinilill õpilased osalevad Kesklinna Tähtede lava eelvoorus
16.10.2020 Piibarid näitavad pille Nõmme kultuurikeskuse lastefolgiringis
23.10.2020 Sõlekese treeninglaager Valtus
25.10.2020 Nädalavahetuse eelkooli gruppide koolivaheaja mängupäev
31.10.2020 Sõlekese koondproov etenduseks

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass