Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
4a EELKOOL
Kullo
Kullo
5a EELKOOL
Kullo
Kullo
6a EELKOOL
Kullo
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogalerii
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Muudatused
Kullo
Huviringid
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Teenused

Õppekava

Print

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
 
Kullo eelkooli õppekava

 
I Üldosa
Õppeaja kestvus: 1 – 3 õppeaastat
Maht tundides: 8 tundi nädalas – 272 tundi aastas
          4 tundi nädalas – 136 tundi aastas
Õppekeel: eesti
Ained: eesti keel, matemaatika, muusikaõpetus, kunstiõpetus, käeline tegevus, inglise keel, loodusõpetus, liikumine, mängutund.
Õppevormid ja meetodid: õppetund, vestlused, õppe- ja rollimängud, näitused, näituste külastamine, esinemised.
Õppevaldkond: üldkultuur
Dokument lõpetamisel: tunnistus
 
Kullo eelkoolis on erinevad rühmad, milles õppeained varieeruvad.
4 tundi nädalas: 1. eesti keel, matemaatika, muusikaõpetus, kunstiõpetus
            2. eesti keel, matemaatika, muusikaõpetus, käeline tegevus, inglise keel
            3. eesti keel, matemaatika, muusikaõpetus, käeline tegevus, liikumine
            4. eesti keel, matemaatika, muusikaõpetus, käeline tegevus, liikumine, mängutund
8 tundi nädalas: 1. eesti keel, matemaatika, muusikaõpetus, kunstiõpetus, inglise keel, liikumine, loodusõpetus
            2. eesti keel, matemaatika, muusikaõpetus, kunstiõpetus, inglise keel, liikumine, mängutund
            3. eesti keel, matemaatika, muusikaõpetus, kunstiõpetus, liikumine, loodusõpetus
 
Huviringi ülesandeks on võimaldada koolieelikutele mitmekülgset arendavat tegevust ja äratada huvi erinevate huvitegevuse valdkondade vastu.
Huviringis arvestatakse võimaluste piires iga lapse võimete ning isikupäraga. Püütakse avastada laste andeid ja võimeid, soodustakse ja toetatakse nende edaspidist huvitegevust. Igas tunnis pannakse rõhku laste loovuse arendamisele, aga samas ka õppimisoskuste kujundamisele ja lapse isiksuse üldisele arengule. Õpikeskkonna oluliseks osaks on positiivne mikrokliima, laste omavaheliste sõprussuhete toetamine ning iga lapse julgustamine ja tunnustamine. Õpetamise eripäraks võiks pidada mitmete huviringide õpetajate kaasatust Kullo eelkooli töösse, kus igaüks rikastab õppeprotsessi oma isikupärase lähenemisega.
 
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
Kullo eelkooli eesmärgiks on erinevate õppeainete kaudu:
•    Toetada laste emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut nõnda, et tugevneksid eeldused õppimiseks ja toimetulekuks.
•    Luua lastele arengut soodustav keskkond, kus on tagatud turvatunne ning arvestatakse laste ealiste, sooliste ja individuaalsete iseärasuste ning vajadustega.
•    Soodustada igati laste kasvamist otsustus-, vastutus- ja valikuvõimelisteks, heasoovlikeks ja koostöövalmis inimesteks.
•    Toetada lapsi ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujunemisel.
•    Teha koostööd lastevanematega, aidata neil kasvatada oma lastest mitmekülgselt arenenud isiksusi.

Teadmiste, oskuste, vilumuste kujundamisel ning arendamisel peame oluliseks:
•    Hoida lapse mõistus uudishimulik, paindlik ja avatud.
•    Arendada vaatlusoskust ja mõtestatud taju, st näha seoseid ja neid seletada.
•    Arendada kõnet ja väljendusoskust.
•    Arendada mälu ja mõtlemist.
•    Arendada loovust, kujutlusvõimet ja leidlikkust.
•    Tagada peenmotoorika maksimaalne areng.
•    Kasvatada hoolimist keskkonna, oma maa ja ühiskonna vastu.
•    Arendada oskust kriitiliselt mõelda ja valikuid teha.
•    Süvendada viisakusreegleid ja viisakusväljendite kasutamist.
•    Eetiliste tundmuste süvendamine: ausus, õiglus, headus, julgus, tõde, tagasihoidlikkus.
•    Arendada ilumeelt, õpetades nägema ja hindama ilu enda ümber.
•    Äratada huvi erinevate kunstiliikide vahel.
•    Tajuda rahvakunsti olemust, kordumatust ja ilu.
•    Õige ja positiivse enesehinnangu kujundamine.
•    Süvendada eneseusku.
•    Tunnetada oma kohta (kodus ja huviringis), turvalisusetunde tajumine.
•    Õpetada kinni pidama reeglitest, nii mängus kui igapäevaelus.
•    Õpetada väljendama oma tundeid ja arvestama kaaslaste tunnetega.
•    Õpetada tegutsema koos ühise eesmärgi nimel.
•    Süvendada teistega arvestamise oskust ja soovi säilitada enese ümber sõbralik õhkkond.
•    Süvendada suhtlemisoskust igapäevaelu erinevates olukordades.
•    Arendada võimet olla ise probleemide avastajaks ja lahendajaks.

III Õppetöö sisu
Õppetöö põhivormiks on õppetund. Õppetöö toimub 4. aastastele 1 kord nädalas 4 õppetundi korraga, 5. aastastel 2 korda nädalas 4 õppetundi korraga või 1 kord nädalas 4 õppetundi korraga, 6. aastastel 2 korda nädalas 4 õppetundi korraga või 1 kord nädalas 4 õppetundi korraga.
Toimuvad järgmised tunnid, mis varieeruvad erinevates gruppides: eesti keel, matemaatika, muusikaõpetus, kunstiõpetus, käeline tegevus, inglise keel, liikumine, loodusõpetus, mängutund.
Erinevaid õppeaineid seostatakse omavahel.
Eesti keel - omavahelise suhtlemise ja selge väljendusoskuse kujundamine, väärtushinnangute kujundamine lastekirjanduse ettelugemise ja vestluste kaudu, tundekasvatus, üksteisest hoolimine ja erinevuste mõistmine ning väärtustamine, huvi äratamine lugemise vastu ja jõukohane lugemine, pliiatsiharjutused, õppe-, sõna- ja näpumängude mängimine, pühade ja tähtpäevade tähistamine, esinemisjulguse arendamine.
Matemaatika – tutvumine ümbritseva maailmaga uurimise, vaatlemise, võrdlemise ja katsete abil, tutvumine arvudemaailmaga, mõtlemist arendavate ülesannete lahendamine, pliiatsiharjutused. Enese ja ümbritseva parem tajumine ajas ja ruumis.
Muusikaõpetus – laulmine üksi ja koos, pillimäng, muusika kuulamine, muusikalis-rütmiline liikumine, rütmitaju ja esinemisoskuse arendamine.
Kunstiõpetus – vaatlemine, joonistamine, maalimine, meisterdamine, voolimine, erinevate materjalide tundma ja kasutama õppimine.
Käeline tegevus – vaatlemine, meisteramine, joonistamine, voolimine, erinevate materjalide tundma õppimine ja kasutamine.
Inglise keel - inglise keelse sõnavara omandamine kuulamise teel, mälu treenimine inglise keelsete laulude ja rütmimängude abil, sõnavara seostamine liigutuste ja teiste eneseväljendusvahenditega.
Liikumine - luuakse alus liikumisharrastuse tekkeks. Läbi eakohaste liikumismängude, improvisatsiooniliste ning tantsuliste ülesannete ja üldfüüsilise treeningu kujundatakse lapse liikumisoskust ja kehatunnetust.
Loodusõpetus – tutvumine ümbritseva loodusega - kivid ja kivistised, taimed, loomad, inimesed. Oma koha tunnetamine maailmatervikus.
Mängutund – lauamängude ja seltskonnamängude õppimine, koostöövalmiduse arendamine.
 
IV Ainekavad ja oodatavad õpitulemused
I 6. aastased
1. Eesti keel
Eesmärgid:
•    Laps tutvub tähtedega, omandab lugemisoskuse vastavalt oma individuaalsele võimekusele.
•    Laps harjutab lihtsamaid kirjutamisvõtteid.
•    Laps väljendab ennast täislausetega ja õpib kasutama omandatud sõnavara.
•    Laps suhtub kaaslastesse heatahtlikult.
•    Laps kuulab õpetajat, kaaslasi ja kirjanduspala ning mõistab kuuldu tähendust.
•    Lapses kujuneb heatahtlik ja austav suhtumine kõigisse inimestesse ja nende poolt loodud väärtustesse.

Eesti keele tunnid hõlmavad:
Sõnavara laienemist, õiget hääldamist ja õigeid grammatilisi vorme kõnes.
Ümbritseva elu ja piltide vaatlemist koos vestlusega, jutustamisoskust.
Tutvumist eakohase lastekirjandusega õpetaja poolt etteloetava kuulamise kaudu.
Raamatutes esineva kujundimaailma mõistmist ja selle seoseid igapäevaeluga.
Väljendusrikkuse ja illustratsioonide tähelepanemist.
Jutustamist ja luuletuste õppimist ning esitamist kuulamise baasil.
Lugemise ja kirjutamise alusoskuste kujundamist. Jõukohast lugemist.
Käelihaste ja rütmitunde arendamist.
Mõtlemist arendavaid mänge (õppemängud, sõna- ja näpumängud).
Tutvumist kalendriaasta pühade ja tähtpäevadega.
 
Oodatavad õpitulemused:
Laps eristab häälikute esinemisjärjekorda ja häälikuühenditeta sõnas kuulmise järgi teistest pikemat häälikut.
Laps väljendab end õigesti ja selgesõnaliselt. Oskab rääkida endast, teab oma aadressi, vanemate nimesid ja eriala.
Laps loeb suurtähtedega ja vastab teksti kohta esitatud küsimustele täislausetega.
Laps jutustab pildi või teema järgi, andes edasi põhisisu ja olulisemad detailid.
Laps kuulab ja jutustab ümber etteloetud lugusid, jutustamise ajal parandab ja täpsustab oma teksti.
Laps kirjutab suurtähtedega.
Laps arvestab teistega ning suhtleb viisakalt ja sõbralikult.
Laps julgeb teiste ees esineda.
 
Töövahendid:
Tahvel, kirjutusvahendid, paber, erinevad aabitsad, lasteajakirjad, liikuvad aabitsad, pabertahvel, lastekirjandus, töölehed, lauamängud, tähe- ja sõnamängud.

2. Matemaatika
Eesmärgid:
•    Laps omandab uusi teadmisi ning oskab neid seostada eelnevalt õpituga.
•    Laps tutvub hulga mõistega, rühmitab ja järjestab esemeid erinevate tunnuste alusel.
•    Laps võrdleb esemeid pikkuse, laiuse, suuruse, kõrguse järgi.
•    Laps teab paremat ja vasakut poolt.
•    Laps koostab ja lahendab matemaatilisi jutukesi.
•    Laps valmistub numbrite kirjutamiseks eelharjutustega, hoiab õigesti kirjutusvahendit.
•    Laps loendab, tunneb ja kirjutab numbreid 1-20.
•    Laps õpib 10 piires liitma ja lahutama, kasutab tehete koostamise märke.
•    Laps tutvub mõõtmise põhimõtetega, väljendab mõõtmistulemusi arvu abil.
•    Laps teab mõõtühikuid: 1cm, 1m, 1g, 1kg, 1l.
•    Laps õpib tundma geomeetrilisi kujundeid: ruut, ristkülik, kolmnurk, ring, kera ja kuup; tutvub kujunditega risttahukas ja tetraeeder.
•    Laps õpib tundma kella, mõisted: täis-, pooltundi (veerand- ja kolmveerandtund).
•    Laps tunneb ja nimetab õiges järjekorras nädalapäevi, kuid, aastaaegu, teab mõistet aastaring.

Matemaatika hõlmab:
Mõisted üks ja mitu; paar ja hulk.
Esemete rühmitamist erinevate tunnuste alusel.
Esemete hulga kindlaksmääramist loendamise abil ja hulkade võrdlemist.
Geomeetriliste kujundite tundmist.
Arvude rea 1-10 loendamist, järjestamist. Järgarve.
Ajaühikuid: päev, nädal, kuu, aastaaeg ja aasta.
Mõisteid terve, pool, veerand, kolmveerand.
Mõõtmise olemust.
Mõõtmise ja arvu omavahelist seost.
Eelnevat ja järgnevat arvu.
Mõisteid varem, hiljem, praegu – nendevahelist seost.
Suurem, väiksem, võrdne – nende tähistamist.
Liitmise ja lahutamise mõistmist, tehtemärkide tundmist.
Kellaaja tundmist täis- ja pooltundides, tutvumist veerand- ja kolmveerandtunniga.
 
Oodatavad õpitulemused:
Laps oskab seostada uusi teadmisi eelnevalt õpituga.
Laps teab hulga mõistet ning oskab esemeid omavahel võrrelda. Leiab erinevusi, sarnasusi, seoseid piltülesannetes.
Laps tunneb loendamise põhimõtteid ja numbreid 1-20.
Laps liidab ja lahutab 10 piires.
Laps oskab mõõta pikkust, kaalu, mahtu kokkulepitud mõõtevahendiga.
Laps tunneb tasapinnalisi geomeetrilisi kujundeid (ring, ruut, ristkülik, kolmnurk) ja eristab ruumilisi kujundeid (kera, kuup, risttahukas, tetraeeder) tasapinnalistest kujunditest.
Laps tunneb kellal täis- ja pooltundi, tutvub veerand- ja kolmveerandtunniga, koostab päevakava.
Laps tunneb ja nimetab õiges järjekorras nädalapäevi, kuid, aastaaegu, teab mõistet aastaring.
Laps tunneb arve 1-20 ja oskab loendada.
Laps oskab kirjutada numbreid 1-10 ning hoiab õigesti kirjutusvahendit.
Laps oskab koostada ja lahendada matemaatilisi jutukesi.
 
Töövahendid:
Tahvel, pliiatsid, paber, raamatud, mitmed õppe- ja lauamängud, töölehed, arvutamisraamatud eelkoolile, geomeetrilised kehad, mõõduvahendid (joonlauad, kaal), pabertahvel, arvukaardid, kell.
 
3. Muusikaõpetus
Eesmärgid:
•    Laps tunneb rõõmu laulmisest ja musitseerimisest.
•    Laps keskendub kuulatavale muusikapalale.
•    Laps väljendab ennast loovalt laulmise, liikumise, tantsimise ja pillimängu kaudu.
•    Laps tunneb erinevaid lastepille ning musitseerib nendel.
•    Laps tunneb tuntumaid klassikalisi pille.
•    Laps õpib end muusika toel ja musitseerides vabalt ja loovalt väljendama.
•    Laps omandab nii kollektiivse kui ka individuaalse musitseerimise ning esinemise oskuse - suudab musitseerida nii rühmas kui üksi.

Muusikaõpetus hõlmab:
Muusikalise tegevuse kaudu luuakse alus nii üksinda kui ka ühiseks musitseerimiseks.
Repertuaari valikul arvestatakse selle kunstilist väärtust ja mitmekesisust, ea- ja jõukohasust.
Suur rõhk on nn mudellauludel ning kajamängudel, mis on viisipidamise õppimise aluseks. Lisanduvad ka teised lastelaulud, vastavalt laste võimetele.
Tegevuse planeerimisel jälgitakse pühi ja tähtpäevi, muusika- ja kultuurielu sündmusi.
Toetutakse rahvakalendrile, mille tavade järgimine lastele mõistetaval viisil aitab süvendada rahvustunnet, tajuda minevikku, mõista olevikku ja mõelda tulevikule.
Eesmärgistatud muusika kuulamist.
Hääleaparaadi, diktsiooni ja hingamise ettevalmistamist.
Rütmi- ning viisitaju arendamist.
 
Oodatavad õpitulemused:
Lapsel on kujunenud positiivne suhtumine muusikasse.
Laps kuulab huviga laulu ja muusikapala.
Laps jutustab, mida kuuleb muusikast.
Laps kasutab eakohast sõnavara kuulatud muusika iseloomustamisel.
Laps vastab erinevatele kajamängudele rütmiliselt, intonatsiooniliselt täpselt.
Laps tunneb rütmisilpe TA ja TI-TI ning oskab plaksutada lihtsamaid rütmiharjutusi.
Laps laulab väljahingamisel loomuliku häälega ning ilmekalt lähtudes laulu ja teksti sisust ning karakterist.
Laps esitab laule nii rühmas kui ka üksi.
Laps kõnnib, jookseb ja reageerib muusika tempo muutustele rütmiliselt täpselt.
Laps esitab õpetaja seatud tantse, kasutades õpitud tantsuelemente.
Laps väljendab kuulatud muusikas tajutud meeleolusid erinevate muusikaliste tegevuste kaudu - laulmine, liikumine, pillimäng.
Laps mängib ja tunneb kuulates tämbri järgi ära õpitud rütmi- ning meloodiapille.
Laps osaleb lastepilli ansamblimängus.
Laps oskab end musitseerides vabalt ja loovalt väljendada.
Laps esineb julgelt ja enesekindlalt.
Laps laulab peast õpitud rahva-ja lastelaule.
 
Töövahendid:
Rütmipillid, plaatpillid, erinevad laulukogumikud, klassikaliste pillide pildid, entsüklopeediad, CD-d, projektor, tahvel, rütmikaardid, guaššid, rasvakriidid, liimipulk, värvilised ja valged paberid, liikumisvahendid, näitvahendid, metoodilised vahendid.

4. Kunstiõpetus
Eesmärgid:
•    Lapsel areneb silma ja käe koostöö.
•    Laps oskab kasutada erinevaid kunstivahendeid ja tehnikaid.
•    Laps õpib kujutama esemeid näidise, mälu, natuuri ja sõnalise kirjelduse järgi.
•    Laps kujutab kunstitöös sü˛eelist tegevust.
•    Laps arendab kompositsiooni ja saavutab värvustes kooskõla.
•    Laps mõistab objektidevahelisi proportsioone.
•    Laps teeb iseseisvaid valikuid ja kasutab väljendamiseks fantaasiat.
•    Laps oskab vaadelda, kirjeldada ja analüüsida kunstitööd.
•    Laps õpib puhtalt töötama ja kasutab säästlikult materjale.

Kunstiõpetus hõlmab:
Erinevate töövahendite ja materjalide tundmist ning kasutamist.
Värvide ja värviõpetuse algtõdede tundmist.
Erinevate tehnikate kasutamist esemete ja objektide kujutamisel.
Kompositsiooni arendamist ja värvuste kooskõla saavutamist.
Tööde kirjeldamist ja analüüsimist.
Fantaasia kasutamist ja iseseisvate valikute tegemise oskust.

Oodatavad õpitulemused:
Laps oskab kasutada erinevaid kunstivahendeid ja materjale.
Laps tunneb värviõpetuse algtõdesid.
Laps oskab segada värve, kasutada erinevaid töövahendeid  ja materjale soovitud tulemuse saavutamiseks. Laps oskab kujutada erinevaid objekte – inimesi, loomi, linde, ümbritsevat keskkonna esemeid ja loodust tunnetades proportsioonide erinevusi.
Laps oskab komponeerida kunstitööd ja saavutada värvustes kooskõla.
Laps oskab kasutada loovust ja fantaasiat ning julgeb teha iseseisvaid valikuid kunstitöö tegemisel.
Laps külastab Kullo näitusi ja oskab tehtud töid vaadelda, kirjeldada ning eakohaselt analüüsida.
Laps on käeliselt eakohaselt arenenud.

Töövahendid:
Guašš- ja akvarellvärvid. Kunstiraamatud. Värvipliiatsid, rasvakriidid, õlipastellid, käärid, liimid, pintslid, voolimispulgad, plastiliin, voolimissavi, looduslikud materjalid, tekstiilid, paelad, nöörid jne.

5. Käeline tegevus
Eesmärgid:
•    Lapsel areneb silma ja käe koostöö.
•    Laps õpib vaatlema ja kujutama erinevaid objekte, esemeid ja nähtusi.
•    Laps õpib kasutama ja väljendama oma fantaasiat.
•    Laps teeb iseseisvalt valikuid ja ilmutab algatusvõimet.
•    Laps tutvub erinevate materjalide, tehnikate ja töövahenditega.
•    Laps õpib puhtalt töötama ja kasutab säästlikult materjale.

Käeline tegevus hõlmab:
Erinevate töövahendite ja materjalide tundmist ning kasutamist.
Erinevate tehnikate kasutamist meisterdamisel.
Fantaasia kasutamist ja iseseisvate valikute tegemise oskust.

Oodatavad õpitulemused:
Laps oskab kasutada erinevaid kunstimaterjale, vahendeid ja tööriistu.
Laps oskab kujutada objekte ja esemeid, kasutades erinevaid tehnikaid ja materjale.
Laps arvestab meisterdamisel materjalide omapäraga.
Laps voolib äratuntavaid esemeid ja õõnesvorme.
Laps lõikab kontuuri järgi ja voldib paberit või teisi materjale.
Laps koostab erinevatest elementidest kombinatsioone ja motiive.
Laps kujutab esemetevahelist proportsiooni.
Laps oskab kasutada loovust ja fantaasiat ning julgeb teha iseseisvaid valikuid kunstitöö tegemisel.
Laps külastab Kullo näitusi ja oskab tehtud töid vaadelda, kirjeldada ning eakohaselt analüüsida.
Laps on käeliselt eakohaselt arenenud.
 
Töövahendid:
Värvipliiatsid, rasvakriidid, õlipastellid, käärid, liimid, voolimispulgad, siidi- ja nöörpaber, plastiliin, voolimissavi, looduslikud materjalid, tekstiilid, paelad, nöörid jne. Kunstiraamatud.

6. Inglise keel
Eesmärgid:
•    Lapsel areneb võõrkeele mõistmine läbi eakohaste mängude ja tegevuste.
•    Lapsel areneb  inglisekeelne sõnavara kuni 200 väljendini.
•    Laps püüab kasutada omandatud väljendeid erinevates situatsioonides.
•    Areneb lapse loov eneseväljendus käelise, kehalise, verbaalse ja visuaalse tegevuse kaudu.

Inglise keele tunnid hõlmavad:
Inglise keelse sõnavara omandamist kuulamise teel.
Mälu treenimist inglisekeelsete laulude ja rütmimängude abil.
Sõnavara seostamist liigutuste ja teiste eneseväljendusvahenditega.
Käelist tegevust seoses vastava temaatikaga.
Töölehtede täitmist.
Eakohaste teadmiste rakendamist ja arendamist läbi inglise keele.
Piltide ja teiste visuaalsete abimaterjalide kasutamist.
 
Oodatavad õpitulemused:
Laps oskab pildi järgi öelda inglisekeelseid sõnu.
Laps suudab kuulmise järgi sõnadest aru saada ja neid suuliselt eesti keelde tõlkida.
Laps oskab hääldada inglisekeelseid sõnu õigesti.
Laps oskab lihtsamaid inglisekeelseid väljendeid.
Laps õpib aru saama ja esitama lihtsamaid dialooge.
Laps oskab inglisekeelseid laule, luuletusi ja rütmisalme.
Laps saab aru lihtsate sü˛eedega inglisekeelsetest videolõikudest.
Laps oskab tüüpsituatsioonides hakkama saada (nt poes, enda tutvustamine).
 
Töövahendid:
“Playway to English” Pupil`s Book, Activity Book, töölehed, DVD, CD-d, sõnakaardid, projektor, arvuti, paberid, pliiatsid, tahvel.

7. Liikumine
Eesmägid:
•    Laps tunneb rõõmu liikumisest ja kehalisest tegevusest.
•    Laps suudab jälgida õpetajat, kuulata juhiseid ning mõistab öeldut.
•    Laps suudab keskenduda tegevusele nii individuaalselt kui ka grupis tegutsedes.
•    Laps oskab õpetaja juhiste abil liikuda einevates liikumisviisides nii vahendiga kui ka vahendita.
•    Laps oskab harjutusi sooritada nii individuaalselt kui ka võistkonniti.
•    Laps oskab teha tegevusi mõlema kehapoolega ja ka muusika saatel.
•    Laps oskab kasutada hüpitsat, palli ja rõngast.
•    Laps suudab ennast loovalt ning vabalt liikumise kaudu väljendada.
•    Laps oskab erinevate rütmide järgi iseseisvalt liikuda.
•    Laps suudab iseseisvalt ja grupis koostada kergemaid sammukombinatsioone.
•    Laps suudab esitada õpetaja poolt seatud tantse.

Liikumine hõlmab:
Liikumis kaudu luuakse alus liikumisharrastuse tekkeks ja püsimajäämiseks. Läbi eakohaste liikumismängude, improvisatsiooniliste ülesannete ja üldfüüsilise treeningu ning tantsuseadete õppimise kujundatakse lapse liikumisoskust, kehatunnetust, arendatakse rütmitunnet ning õpitakse kasutama võimlemisvahendeid (pall, rõngas, hüpits).
Tunnis peetakse oluliseks:
Rivi-ja korraharjutuste tutvustamist.
Erinevate liikumisviiside arendamist ka koos vahendiga.
Erinevate võimlemisvahendite käsitsemise oskuste arenemist.
Oma keha kui väljendusvahendi tunnetamist ja kasutamist.
Mõlema kehapoole kooskõlastatud ja oskuslikku kasutamist.
Oskust väljendada ennast muusikas ja erinevates rütmides.
Kergemate sammukombinatsioonide iseseisvat loomist..
Koordinatsiooni ja tasakaalu arendamist.
Tantsude loomist ja esitamist.

Oodatavad õpitulemused:
Lapsel on kujunenud positiivne suhtumine liikumisse.
Lapsel areneb kehatunnetus ja sportlik vorm.
Laps oskab õpetaja korraldusi täita rivi- ja korraharjutustes.
Laps oskab mängida ja vajadusel varieerida ning luua liikumismänge.
Laps orienteerub ruumis ning oskab liikuda koordineeritult koos kaaslastega.
Laps oskab sooritada harjutusi nii vasaku kui ka parema kehapoolega.
Laps oskab sooritada kombineeritud liikumisi ja erinevaid oskusi nõudvaid harjutusi.
Laps oskab käsitseda palli, rõngast ja hüpitsat.
Laps oskab sooritada harjutusi koos vahendiga.
Laps väljendab ennast loovalt ja vabalt liikumise kaudu.
Laps oskab ja julgeb kasutada improvisatsiooni liikumisülesannete lahendamisel.
Laps oskab luua iseseisvalt sammukombinatsioone.
Laps oskab ja julgeb esitada tantse.

Töövahendid:
Erinevad pallid, rõngad, koonused, hüpitsad, matid, CD-d, erinevad mängude vahendid, rütmipillid, liikumiskaardid.

8. Loodusõpetus
Eesmärgid:
•    Läbi loodusteemade käsitlemise tuua lapseni elu ees imetlust ja aukartust äratav aspekt.
•    Aidata kujundada lapse maailmapilti rõhutades inimese elu harukordsust ja tähtsust.
•    Avardada lapse maailmamõistmist ja ärgitada teda esitama küsimusi elu kohta.
•    Aidata lapsel leida seoseid elu erinevate vormide vahel.
•    Läbi vahetu ja praktilise tegevuse aidata lapsel mõista loodust ja oma kohta tervikus.
•    Õpetada lapsele hoolivust, kohusetäitmist ja vastutuse võtmist eluslooduse näidete varal.
•    Õpetada lapsele säästvat suhtumist ümbritsevasse keskkonda läbi igapäevaste ja tavaliste toimingute.

Loodusõpetus hõlmab:
Sissejuhatavad teemad. Elu meis ja meie ümber. Aastaajad, kohastumine looduses.
Elu kivide kuningriigis. Praktilised tegevused. Kivististe uurimine, kristallide (suhkru, soola) kasvatamine.
Kivide kasulikkus. Areng ja muutumine.
Elu taimede kuningriigis. Taimed ja inimesed. Kohastumise ja elujõu imed. Kasvamise ime. Kuidas taimed „abistavad“ üksteist. Katsed taimedega.
Elu loomade kuningriigis. Arengu imed. Kurjuse ja loomuse lahtimõtestamine loomariigi näitel. Inimese ja looma meeleorganid, suhtlemisviisid, märkide keel.
Mida õppida loomadelt. Inimeste ja loomade omavahelised suhted.
Elu inimeste kuningriigis.
Millised suured kingitused on inimene saanud looduselt? Mida me oleme kaotanud?
Inimese vabadus ja vastutus. Andmine ja saamine.
Seoste leidmine looduses läbi mänguliste tegevuste.
Seosed looduses. Eluvormide koostöö, konkurents, üksteise abistamine ja mitmekesised suhtlemisviisid.
 
Oodatavad õpitulemused:
Laps oskab märgata looduse imelist poolt.
Laps mõistab, et kõik muutub ja areneb.
Laps teab, et „armastuse keel“ on arusaadav kõigile eluvormidele.
Laps teab, et kõik eluvormid looduses on üksteisega seotud.
Laps teab looduses liikumise tähtsamaid reegleid.
Laps on praktiliselt kasvatanud seemnest taime, suhkrulahusest suhkrukristalli.
Laps oskab jutustada oma lugu. Oskab muinasjuttudest välja tuua olulised õpetlikud sõnumid.
 
Töövahendid:
Stereomikroskoopid, luubid, pliiatsid jne. Praktiliste katsete läbiviimiseks taimede, seemnete ja putukakogud ning raamatud. Akvaarium. Õpetaja enda koostatud töölehed ja õppematerjalid.

II 5. aastased
1. Eesti keel
Eesmärgid:
•    Laps tutvub tähtedega, õpib eristama häälikute esinemisjärjekorda ja pikkust sõnades.
•    Laps õpib end õigesti ja selgesõnaliselt väljendama. Oskab rääkida endast ja oma perekonnast, teab oma aadressi, vanemate nimesid ja eriala.
•    Laps õpib lugema ja vastama teksti kohta esitatud küsimustele täislausetega.
•    Laps õpib jutustama pildi või teema järgi.
•    Laps õpib kuulama ja ümber jutustama etteloetud lugusid.
•    Laps õpib suurtähtedega kirjutama oma nime ja lihtsamaid sõnu.
•    Laps õpib teistega arvestama, viisakalt ja sõbralikult suhtlema.
•    Laps omandab esinemisoskuse.
•    Laps õpib heatahtlikku ja austavat suhtumist kõigisse inimestesse ja nende poolt loodud väärtustesse.

Eesti keele tunnid hõlmavad:
Sõnavara laienemist, õiget hääldamist ja õigeid grammatilisi vorme kõnes.
Ümbritseva elu ja piltide vaatlemist koos vestlusega, jutustamisoskust.
Tutvumist eakohase lastekirjandusega õpetaja poolt etteloetava kuulamise kaudu.
Raamatutes esineva kujundimaailma mõistmist ja selle seoseid igapäevaeluga.
Väljendusrikkuse ja illustratsioonide tähelepanemist.
Jutustamist ja luuletuste õppimist ning esitamist kuulamise baasil.
Lugemise ja kirjutamise alusoskuste kujundamist. Jõukohast lugemist.
Käelihaste ja rütmitunde arendamist.
Mõtlemist arendavaid mänge (õppemängud, sõna- ja näpumängud).
Tutvumist kalendriaasta pühade ja tähtpäevadega.
 
Oodatavad õpitulemused:
Laps tunneb tähti, hääldab häälikuid ja sõnu õigesti, oskab lugeda vastavalt oma individuaalsele võimekusele.
Laps oskab lihtsamaid kirjutamisvõtteid.
Laps väljendab ennast 3-4 sõnaliste täislausetega ja kasutab omandatud sõnavara.
Laps suhtub kaaslastesse heatahtlikult.
Laps kuulab õpetajat, kaaslasi ja kirjanduspala ning mõistab kuuldu tähendust.
Laps oskab lugu mõne lausega ümber jutustada.
Laps suhtub heatahtlikult ja austavalt nii inimestesse kui ka nende poolt loodud väärtustesse.
 
Töövahendid:
Tahvel, kirjutusvahendid, paber, aabitsad, lasteajakirjad, liikuvad aabitsad, pabertahvel, lastekirjandus, töölehed, lauamängud, tähe- ja sõnamängud.

2. Matemaatika
•    Laps õpib tundma ümbritsevat maailma ja oma kohta selles.
•    Laps tutvub hulga mõistega ning õpib esemete võrdlemist.
•    Laps oskab leida erinevusi, sarnasusi, seoseid piltülesannetes.
•    Laps õpib loendamise põhimõtteid, numbrite tundmist ja kirjutamist 1-10.
•    Laps tutvub 10 piires liitmise ja lahutamisega.
•    Laps õpib tundma lihtsamaid geomeetrilisi kujundeid.
•    Laps õpib tundma kella, mõisted: täis-, pooltund.
•    Laps õpib tundma nädalapäevi, kuid, aastaaegu, mõistet aastaring.
•    Laps tutvub matemaatiliste mõistatustega.
 
Matemaatika hõlmab:
Mõisted üks ja mitu; paar ja hulk.
Esemete rühmitamist erinevate tunnuste alusel.
Esemete hulga kindlaksmääramist loendamise abil.
Esemete hulkade võrdlemist.
Geomeetrilisi kujundeid.
Arvude rea 1-10 loendamist, järjestamist.
Ajaühikuid: päev, nädal, kuu, aastaaeg ja aasta.
Mõisteid terve ja pool.
Eelnev ja järgnev arv.
Varem, hiljem, praegu – nendevahelist seost.
Suurem, väiksem, võrdne – nende tähistamist.
Liitmise ja lahutamise mõistmist, nende tähistamist.
Kell. Aja mõõtmine täistundides.
 
Oodatavad õpitulemused:
Laps võrdleb, rühmitab ja järjestab esemeid.
Laps orienteerub ajas ja ruumis, teab paremat ja vasakut poolt.
Laps tutvub arvudega, tunneb arvude rida 1-10 ja omandab loendamisoskuse.
Laps tutvub tasapinnaliste geomeetriliste kujunditega.
Laps valmistub numbrite kirjutamiseks, tehes eelharjutusi ja numbrite kirjutamise harjutusi, hoiab õigesti kirjutusvahendit.
 
Töövahendid:
Tahvel, pliiatsid, paber, raamatud, mitmed lauamängud, töölehed, arvutamisraamatud eelkoolile, geomeetrilised kehad, mõõduvahendid (joonlauad, kaal), pabertahvel, videomaterjalid, arvukaardid, kell.

3. Muusikaõpetus
Eesmärgid:
•    Laps tunneb rõõmu laulmisest ja musitseerimisest.
•    Laps suudab keskenduda kuulatavale muusikapalale.
•    Laps suudab ennast loovalt väljendada laulmise, liikumise, tantsimise ja pillimängu kaudu.
•    Laps tunneb erinevaid lastepille ja oskab neid käsitseda.
•    Laps õpib end muusika toel ja musitseerides vabalt ja loovalt väljendama.
•    Laps omandab kollektiivse musitseerimise ning esinemise oskuse - suudab musitseerida rühmas.

Muusikaõpetus hõlmab:
Muusikalise tegevuse kaudu luuakse alus nii üksinda kui ka ühiseks musitseerimiseks.
Repertuaari valikul arvestatakse selle kunstilist väärtust ja mitmekesisust, ea- ja jõukohasust.
Suur rõhk on nn mudellauludel ning kajamängudel, mis on viisipidamise õppimise aluseks.
Tegevuse planeerimisel jälgitakse pühi ja tähtpäevi, muusika- ja kultuurielu sündmusi.
Toetutakse rahvakalendrile, mille tavade järgimine lastele mõistetaval viisil aitab süvendada rahvustunnet, tajuda minevikku, mõista olevikku ja mõelda tulevikule.
Eesmärgistatud muusika kuulamist.
Hääleaparaadi, diktsiooni ja hingamise ettevalmistamist.
Rütmi- ning viisitaju arendamist.
 
Oodatavad õpitulemused:
Lapsel on kujunenud positiivne suhtumine muusikasse.
Laps laulab väljahingamisel loomuliku häälega.
Laps vastab laulmisel erinevatele kajamängudele.
Laps plaksutab või patsutab õpetaja järgi erinevaid rütmikombinatsioone (samm-jooksen).
Laps esitab õpetaja seatud tantse, kasutades õpitud tantsuelemente.
Laps kuulab huviga laulu ja muusikapala.
Laps väljendab kuulatud muusikas tajutud meeleolusid erinevate muusikaliste tegevuste kaudu - laulmine, liikumine, pillimäng.
Laps muudab liikumist vastavalt muusika tempole.
Laps mängib ja tunneb kuulates tämbri järgi ära õpitud rütmipille.
Laps oskab end musitseerides vabalt ja loovalt väljendada.
Laps esineb julgelt ja enesekindlalt.
Laps laulab peast õpitud rahva-ja lastelaule.
 
Töövahendid:
Rütmipillid, looduslikud ning ise tehtud rütmipillid, erinevad laulukogumikud, CD-d, projektor, tahvel, guaššid, rasvakriidid, liimipulk, värvilised ja valged paberid, liikumisvahendid, näitvahendid, metoodilised vahendid.

4. Kunstiõpetus
Eesmärgid:
•    Lapsel areneb silma ja käe koostöö.
•    Laps oskab kasutada erinevaid kunstivahendeid ja tehnikaid.
•    Laps õpib kujutama äratuntavalt esemeid, objekte ja nähtusi.
•    Laps kujutab kunstitöös sü˛eelist tegevust ja olulisemaid objekte.
•    Laps arendab lihtsamaid kompositsioonilisi võtteid ja segab põhivärve.
•    Laps teeb iseseisvalt valikuid ja ilmutab algatusvõimet.
•    Laps õpib kasutama ja väljendama oma fantaasiat.
•    Laps õpib puhtalt töötama ja kasutab säästlikult materjale.

Kunstiõpetus hõlmab:
Erinevate töövahendite ja materjalide tundmist ning kasutamist.
Värvide ja värviõpetuse algtõdede tundmist.
Erinevate tehnikate kasutamist esemete ja objektide kujutamisel.
Algtasemel kompositsiooni arendamist.
Kujutab äratuntavalt lihtsamaid objekte.
Fantaasia kasutamist ja iseseisvate valikute tegemise oskust.

Oodatavad õpitulemused:
Laps oskab kasutada erinevaid kunstivahendeid ja materjale ning tehnikaid.
Laps tunneb põhivärve ja oskab nendest erinevaid toone segada.
Laps oskab algtasemel komponeerida kunstitööd.
Laps oskab kujutada äratuntavalt lihtsamaid objekte ja sündmusi.
Laps oskab kasutada loovust ja fantaasiat ning julgeb teha iseseisvaid valikuid kunstitöö tegemisel.
Laps külastab koos grupiga Kullo näitusi.
Laps on käeliselt eakohaselt arenenud.

Töövahendid:
Guašš- ja akvarellvärvid. Kunstiraamatud. Värvipliiatsid, rasvakriidid, õlipastellid, käärid, liimid, pintslid, voolimispulgad, plastiliin, looduslikud materjalid, tekstiilid, paelad, nöörid jne.

5. Käeline tegevus
Eesmärgid:
•    Lapsel areneb silma ja käe koostöö.
•    Laps õpib kujutama erinevaid objekte.           
•    Laps õpib kasutama ja väljendama oma fantaasiat.
•    Laps teeb iseseisvalt valikuid ja ilmutab algatusvõimet.
•    Laps tutvub erinevate materjalide, tehnikate ja töövahenditega.
•    Laps õpib puhtalt töötama ja kasutab säästlikult materjale.

Käeline tegevus hõlmab:
Erinevate töövahendite ja materjalide tundmist ning kasutamist.
Erinevate tehnikate kasutamist meisterdamisel.
Fantaasia kasutamist ja iseseisvate valikute tegemise oskust.

Oodatavad õpitulemused:
Laps oskab kasutada erinevaid kunstimaterjale, vahendeid ja tööriistu.
Laps oskab kujutada lihtsamaid objekte ja esemeid, kasutades erinevaid tehnikaid.
Laps voolib lihtsamaid esemeid ja õõnesvorme.
Laps lõikab kontuuri järgi lihtsamaid kujundeid, rebib erinevad vorme ja tükikesi, voldib paberit.
Laps oskab vaadelda ümbrust, kasutada nähtut töös.
Laps kasutab loovust ja fantaasiat ning julgeb teha iseseisvaid valikuid kunstitöö tegemisel.
Laps külastab koos grupiga Kullo näitusi.
Laps on käeliselt eakohaselt arenenud.
 
Töövahendid:
Värvipliiatsid, rasvakriidid, õlipastellid, käärid, liimid, voolimispulgad, siidi- ja nöörpaber, plastiliin, voolimissavi, looduslikud materjalid, tekstiilid, paelad, nöörid jne. Kunstiraamatud.

6. Inglise keel
Eesmärgid:
•    Lapsel areneb võõrkeele mõistmine läbi eakohaste mängude ja tegevuste.
•    Lapsel areneb inglisekeelne sõnavara kuni 150 väljendini.
•    Laps püüab kasutada omandatud väljendeid erinevates situatsioonides.
•    Areneb lapse loov eneseväljendus käelise, kehalise, verbaalse ja visuaalse tegevuse kaudu.
 
Inglise keele tunnid hõlmavad:
Inglise keelse sõnavara omandamist kuulamise teel.
Mälu treenimist inglisekeelsete laulude ja rütmimängude abil.
Sõnavara seostamist liigutuste ja teiste eneseväljendusvahenditega.
Käelist tegevust seoses vastava temaatikaga.
Lihtsamate töölehtede täitmist.
Eakohaste teadmiste rakendamist ja arendamist läbi inglise keele.
Piltide ja teiste visuaalsete abimaterjalide kasutamist.
 
Oodatavad õpitulemused:
Laps oskab pildi järgi öelda inglisekeelseid sõnu.
Laps suudab kuulmise järgi sõnadest aru saada ja neid suuliselt eesti keelde tõlkida.
Laps oskab hääldada inglisekeelseid sõnu õigesti.
Laps oskab lihtsamaid inglisekeelseid väljendeid.
Laps õpib aru saama ja esitama väikeseid dialooge.
Laps oskab lihtsamaid inglisekeelseid laule, luuletusi ja rütmisalme.
Laps saab aru lihtsate sü˛eedega inglisekeelsetest videolõikudest.
 
Töövahendid:
“Incredible English” Class book, Activity Book, töölehed, DVD, CD-d, sõnakaardid, projektor, arvuti, paberid, pliiatsid, tahvel.

7. Liikumine
Eesmägid:
•    Laps tunneb rõõmu liikumisest ja kehalisest tegevusest.
•    Laps suudab jälgida õpetajat, kuulata juhiseid ning mõistab öeldut.
•    Laps suudab keskenduda tegevusele.
•    Laps oskab õpetaja juhiste abil liikuda einevates liikumisviisides ning võtta erinevaid kehaasendeid.
•    Laps oskab teha tegevusi mõlema kehapoolega.
•    Laps suudab ennast loovalt ning vabalt liikumise kaudu väljendada.
•    Laps oskab erinevate rütmide järgi iseseisvalt liikuda.
•    Laps suudab sooritada koordinatsiooniharjutusi.
•    Laps oskab harjutusi sooritada nii individuaalselt kui ka võistkonniti.

Liikumine hõlmab:
Liikumis kaudu luuakse alus liikumisharrastuse tekkeks. Läbi eakohaste liikumismängude, improvisatsiooniliste ning tantsuliste ülesannete ja üldfüüsilise treeningu kujundatakse lapse liikumisoskust, kehatunnetust ning lateraalsust.
Tunnis peetakse oluliseks:
Erinevate liikumisviiside arendamist.
Erinevate võimlemisvahendite käsitsemist.
Oma keha kui väljendusvahendi tunnetamist ja kasutamist.
Mõlema kehapoole kooskõlastatud ja oskuslikku kasutamist.
Oskust väljendada ennast muusikas ja erinevates rütmides.
Koordinatsiooni ja tasakaalu arendamist.

Oodatavad õpitulemused:
Lapsel on kujunenud positiivne suhtumine liikumisse.
Lapsel areneb parem kehatunnetus ja sportlik vorm.
Laps oskab mängida ja vajadusel varieerida liikumismänge.
Laps orienteerub ruumis ning oskab liikuda koordineeritult koos kaaslastega.
Laps oskab sooritada harjutusi nii vasaku kui ka parema kehapoolega.
Laps oskab sooritada kombineeritud ja keerulisemaid harjutusi.
Laps on liikumisoskuse arengule tegevustes erinevate vahenditega osavam.
Laps väljendab ennast loovalt ja vabalt liikumise kaudu.
Laps oskab ja julgeb kasutada improvisatsiooni liikumisülesannete lahendamisel.

Töövahendid:
Erinevad pallid, rõngad, koonused, hüpitsad, matid, CD-d, erinevad mängude vahendid, rütmipillid, liikumiskaardid.

8. Mängutund
Eesmärgid:
•    Laps tutvub erinevate mängudega, õpib neid mängima.
•    Laps õpib koos teiste lastega mängima.
•    Laps mõistab, et olulisim on osavõtt, õpib mängus ka kaotama.
•    Laps teeb iseseisvaid valikuid, ilmutab loovust ja ettevõtlikkust.
•    Areneb lapse silma ja käe koostöö, osavus ja seostamisvõime erinevaid mänge mängides.
•    Areneb lapse sõnavara.

Mängutund hõlmab:
Lauamänge ja puslesid.
Lühidraamasid ja näidendeid.
Mõtlemist ja väljendusoskust arendavate mängudega tutvumist.

Oodatavad õpitulemused:
Laps oskab mängida erinevaid mänge.
Laps oskab nii võita kui ka kaotada, tuleb toime oma emotsioonidega.
Laps valib iseseisvalt mängu, seletab lihtsamate mängude reegleid ja peab nendest reeglitest kinni.
Laps on mängides tähelepanelik ja mängule keskendunud.

Töövahendid:
Lauamängud, pusled, mängude raamatud, labürindiraamatud, loogikat arendavad mängud.

III 4. aastased
1. Eesti keel
Eesmärgid:
•    Laps õpib tähelepanelikult kuulama ja kaasa vestlema.
•    Laps õpib ennast selgesõnaliselt väljendama - areneb õige grammatika, sõnavara ja suhtlemisoskus.
•    Laps harjutab lihtsamaid kirjutamisvõtteid kirjatehnikat arendavate mustrite abil.
•    Laps teeb tutvust tähtedega.
•    Laps oskab ennast tutvustada, teab enda ees- ja perekonnanime.
•    Laps mõistab eakohase jutustuse sisu ja vastab küsimustele.
•    Laps õpib teistega arvestama, viisakalt ja sõbralikult suhtlema.
•    Laps harjutab esinemisoskust.

Eesti keele tunnid hõlmavad:
Üksteise kuulamist, suhtlemist ja teistega arvestamist.
Sõnavara ja grammatika laienemist ning parenemist eakohaste lastejuttude, luuletuste ja sõnamängude abil.
Õige pliiatsi hoidmise harjutamist joonistamisülesannete ja mustrite kaudu.
Tähtedega tutvumist mängude, luuletuste ja töölehtede abil.

Oodatavad õpitulemused:
Laps oskab eakohaselt suhelda õpetaja ja eakaaslastega, laps julgeb ennast väljendada.
Lapsel areneb sõnavara ja grammatika.
Laps mõistab jutustuse sisu ja oskab lihtsaid lugusid arusaadavalt ümber jutustada.
Laps oskab hoida pliiatsit ja on käeliselt arenenud.
Laps tunneb ära õpitud tähed.
Laps suhtleb kaaslastega sõbralikult ja viisakalt.

Töövahendid:
Tahvel, kirjutusvahendid, paber, aabitsad, lasteajakirjad, lastekirjandus, töölehed, lauamängud.

2. Matemaatika
Eesmärgid:
•    Laps õpib esemeid rühmitama erinevate tunnuste alusel.
•    Laps õpib esemeid võrdlema ja järjestama erinevate tunnuste abil.
•    Laps õpib tundma mõisteid rohkem,vähem ja ühepalju.
•    Laps õpib esemeid loendama 1-10.
•    Laps õpib paremini orienteeruma ajas ja ruumis.
•    Laps õpib tundma lihtsamaid geomeetrilisi kujundeid.
•    Laps õpib lihtsamaid aja- ja kohamäärusi.
•    Laps tutvub aastaringiga ja aastaaegadega.

Matemaatika hõlmab:
Erinevate esemete loendamist, rühmitamist ja võrdlemist erinevate omaduste alusel.
Ajamääruste selgitamist, nädalapäevade ja aastaaegade järjestamist, mõistet aasta.
Numbritega tutvumist ning arvude 1-10 loendamist.
Geomeetriliste kujunditega tutvumist.

Eeldatavad õpitulemused:     
Laps oskab esemeid rühmitada ühe kuni kahe tunnuse alusel.
Laps tunneb mõisteid rohkem, vähem, ühepalju.
Laps tunneb arve 1-10 ja nende järjestust.
Laps tunneb kujundeid ring, kolmnurk, nelinurk.
Laps tunneb aastaaegade järjestust ja nädalapäevi.
Laps oskab vastata küsimustele mitmes.

Töövahendid:
Tahvel, pliiatsid, paber, raamatud, mitmed lauamängud, töölehed, geomeetrilised kujundid, arvukaardid.

3. Muusikaõpetus
Eesmärgid:
•    Laps tunneb rõõmu laulmisest ja musitseerimisest.
•    Laps õpib keskenduma kuulatavale muusikapalale.
•    Laps õpib  ennast  väljendama laulmise, liikumise, tantsimise ja pillimängu kaudu.
•    Laps tunneb lihtsamaid  lastepille ja oskab neid käsitseda.     
•    Laps õpib end muusika toel ja musitseerides vabalt ning loovalt väljendama.
•    Laps omandab kollektiivse musitseerimise ning esinemise oskuse - suudab musitseerida rühmas.

Muusikaõpetus hõlmab:
Muusikalise tegevuse kaudu luuakse alus ühiseks musitseerimiseks.
Repertuaari valikul arvestatakse selle kunstilist väärtust ja mitmekesisust, ea- ja jõukohasust.
Suur rõhk on nn lihtsamatel mudellauludel ning kajamängudel, mis on viisipidamise õppimise aluseks.
Tegevuse planeerimisel jälgitakse pühi ja tähtpäevi, muusika- ja kultuurielu sündmusi.
Toetutakse rahvakalendrile.
Eesmärgistatud muusika kuulamist.
Hääleaparaadi, diktsiooni ja hingamise ettevalmistamist.
Rütmi- ning viisitaju arendamist.

Oodatavad õpitulemused:
Lapsel on kujunenud positiivne suhtumine muusikasse.
Laps tunneb kuulamise järgi ära mõningaid õpitud laule.
Laps püüab laulmisel vastata lihtsamatele kajamängudele.
Laps laulab väljahingamisel loomuliku häälega.
Laps tantsib, kasutades eakohaseid tantsuelemente (põlvetõstekõnd ja -jooks, liikumine hanereas ja ringis).
Laps kuulab laulu ja muusikapala.
Laps laulab rühmaga ühtses tempos.
Laps osaleb laulumängudes.
Laps väljendab kuulatud muusikas tajutud meeleolusid erinevate muusikaliste tegevuste kaudu - laulmine, liikumine, pillimäng.
Laps mängib ja tunneb kuulates tämbri järgi ära õpitud rütmipille.
Laps oskab end musitseerides vabalt ja loovalt väljendada.
Laps laulab peast lihtsamaid õpitud rahva-ja lastelaule.
 
Töövahendid:
Lihtsamad rütmipillid, erinevad laulukogumikud, CD-d, liikumisvahendid, näitvahendid, metoodilised vahendid, guaššid, rasvakriidid, liimipulk, värvilised ja valged paberid.

4. Käeline tegevus
Eesmärgid:
•    Laps püüab end väljendada käelise tegevuse kaudu.
•    Laps tutvub erinevate meisterdamisvahendite ja tehnikatega.
•    Laps õpib põhivärve ja erinevaid toone.
•    Lapsel areneb käeline tegevus.

Käeline tegevus hõlmab:
Erinevaid tehnikaid - maalimine, joonistamine, kleepetöö, meisterdamine, voolimine.
Värviõpetust - põhivärvid ning soojad, külmad värvitoonid.
Üheskoos vaadeldakse, analüüsitakse ning ollakse loovad.

Oodatavad õpitulemused:
Laps tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest.
Laps tunneb põhivärve, oskab eristada erinevaid toone.
Laps oskab tehtut kirjeldada ja eakohaselt analüüsida.
Lapsel areneb sallivus ja tolerantsus teiste loomingu vastu.

Töövahendid:
Värvipliiatsid, rasvakriidid, õlipastellid, käärid, liimid, plastiliin, voolimissavi, looduslikud materjalid, tekstiilid, paelad, nöörid jne.

5. Liikumine
Eesmägid:
•    Laps tunneb rõõmu liikumisest ja kehalisest tegevusest.
•    Laps suudab jälgida õpetajat, kuulata juhiseid ning mõistab öeldut.
•    Laps suudab keskenduda tegevusele.
•    Laps oskab õpetaja juhiste ja ettenäitamise abil liikuda einevates liikumisviisides ning  võtta erinevaid kehaasendeid.
•    Laps suudab ennast loovalt ning vabalt liikumise kaudu väljendada.
•    Laps oskab harjutusi sooritada nii individuaalselt kui ka võistkonniti.
Liikumine hõlmab:
Liikumis kaudu luuakse alus liikumisharrastuse tekkeks. Läbi eakohaste liikumis- ja tantsumängude, improvisatsiooniliste ülesannete ja üldfüüsilise treeningu kujundatakse lapse liikumisoskust ja kehatunnetust.
Tunnis peetakse oluliseks:
Erinevate liikumisviiside avastamist.
Tutvumist erinevate võimlemisvahenditega.
Oma keha kui väljendusvahendi tunnetamist ja avastamist.
Liikumise põhioskuste ja peenmotoorika arendamist.

Oodatavad õpitulemused:
Lapsel on kujunenud positiivne suhtumine liikumisse.
Lapsel areneb parem kehatunnetus ja sportlik vorm.
Laps oskab mängida liikumismänge.
Laps orienteerub ruumis.
Laps oskab sooritada kergemaid kombineeritud harjutusi.
Laps on motoorika ja peenmotoorika arengule tegevustes osavam.
Laps väljendab ennast loovalt ja vabalt liikumise kaudu.

Töövahendid:
Pallid, rõngad, koonused, hüpitsad, CD-d, erinevad mängude vahendid.

6. Mängutund
Eesmärgid:
•    Laps tutvub erinevate lauamängude, mõttemängude ja seltskonnamängudega.
•    Laps püüab mõista, et rõõmu saab tunda mängu tegevustest, mitte ainult mängu võitmisest.
•    Laps õpib jagama ja täitma mängudes erinevaid rolle.
•    Laps õpib koostööd tegema teiste lastega.
•    Laps õpib lahendama erimeelsusi kaaslastega vesteldes.
•    Laps tutvub mängude reeglitega.
•    Lapsel rikastub sõnavara.

Mängutund hõlmab:
Ühismängude mängimist reeglite järgi.
Laua- ja seltskonnamänge.
Individuaalset mängimist nukumajaga, legodega jms.

Oodatavad õpitulemused:
Laps tunneb mängimisest rõõmu ja on suuteline keskenduma ühele mängule.
Laps teeb valikuid mängu vahendite osas.
Laps täidab mängudes erinevaid rolle.
Laps järgib mängureegleid.
Laps suudab mängu käigus probleeme lahendada ja jõuab kokkuleppele.
Laps teeb koostööd eakaaslaste ja täiskasvanutega.
Lapsel rikastub sõnavara.

Töövahendid:
Lauamängud, pusled, mängude raamatud, labürindiraamatud, mõtlemist arendavad mängud.

V Hindamine
Hindamine toimub õppetöö käigus suuliselt, õpilasi kiites, tunnustades ja julgustades. Õpilaste edasijõudmisest saavad vanemad pidevalt teavet õpetajatega vesteldes. Vanemad saavad tagasisidet iga lapse individuaalsest arengust lähtuvalt.
Üritustel – jõulupeol ja lõpuaktusel – saavad õpilased õpituga esineda. Kullo eelkooli õpilaste töid eksponeeritakse ka erinevatel näitustel Kullos.
Kullo eelkooli lõpetamisel saavad õpilased tunnistuse, mis tõendab, et nad on läbinud koolieelikutele mõeldud programmi.
 
Oleme olnud oma töös edukad kui lapsed on aastase õppekava läbinud ning:
•    On arenenud sotsiaalselt, vaimselt ja kõlbeliselt.
•    On muutunud julgemaks, koostöövalmimaks, on valmis ennast eesmärgi nimel pingutama, arenenud on nende keskendumis- ja otsustusvõime.
•    On meeleldi Kullo eelkooli töös osalenud ja tahaksid ka edaspidi Kullosse tulla.
•    On leidnud endale siit sõpru, kellega ka edaspidi suhelda.
•    On kujunenud terviklik maailmatunnetus, nad tajuvad ümbritsevat maailma ja oma kohta selles.

Oleme täitnud oma eesmärgid, kui oleme suutnud koostöös lastevanematega toetada last tema huvide avastamisel ja arendamisel.
 
Käesolev õppekava on erinevate õpetajate koostöö vili, mille koostamisel on tuginetud erinevatele kirjanduslikele allikatele ja praktilistele pedagoogilistele kogemustele.
 

Oktoober 2020
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
     
2
3
4
5
7
11
12
14
17
18
19
20
21
22
24
26
27
28
29
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
01.10.2020 Laulustuudio Sinilill õpilased osalevad Kesklinna Tähtede lava eelvoorus
06.10.2020 Laulustuudio Sinilill õpilased osalevad Kristiine linnaosaTähtede lava eelvoorus
08.10.2020 Laulustuudio Sinilill õpilased võtavad osaTähtede lava Haabersti linnaosa eelvoorust
09.10.2020 Laulustuudio Sinilill õpilased osalevad Tähtede lava Pirita linnaosa eelvoorus
10.10.2020 Raduga mudilaskoori ja kammerkoori Sügiskontsert.

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass