Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
FOTO- JA VIDEORING
Kullo
Kullo
JOONISTAMINE, TRÜKI- JA ARVUTIGRAAFIKA
Kullo
Kullo
JOONISTAMISE-JA MAALIKURSUS NOORTELE JA TÄISKASVANUTELE
Kullo
Kullo
KERAAMIKA
Kullo
Kullo
KUNSTISTUUDIO LASTEGALERIIS
Kullo
Kullo
KÄSITÖÖARMASTAJATE HUVIRING
Kullo
Kullo
MAALIMINE, JOONISTAMINE, KLAASIMAAL
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE JA DISAIN
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE JA VOOLIMINE
Kullo
Kullo
MOEKUNST
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogaleii
Kullo
Kullo
SKULPTUUR
Kullo
Kullo
ÕMBLEMINE JA MOOD
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Muudatused
Kullo
Huviringid
Kullo
Teenused
Kullo
Õnnitleme

Õppekava

Print
TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
Moekunst

 
I Üldosa
Õppeaja kestvus: 1 õppeaasta
Maht tundides:  6 tundi nädalas
Õppekeel:  eesti keel
Lisaained: -
Õppevormid ja meetodid: õppetunnid, näitused
Vastuvõtu  tingimused: vanuses soovitavalt alates 10 eluaastat, eelnevalt täidetud avalduse alusel
Õppevaldkond: kunst
Dokument lõpetamisel: väljastatakse vastavalt soovile
 
Moekunsti huviring on mõeldud arendama noorte loomingulisust ja iseseisvat mõtlemisvõimet. Antud huviringis on pakutud palju võimalusi, kus noored saavad otsustada ise ja teha oma valikuid. Vabadus on antud valida töö tegemise vahendeid ja töödel ei ole üheseid lahendusi. Õpilased saavad ülesandeks olla isenäolised ja seeläbi erineda massist. Pakutud ülesannete eesmärgiks on ergutada visuaalset ja sõnalist väljendusjulgust ning olla avatud uutele teadmistele ja tegemistele. See on katse kujundada loovat eluhoiakut ja arendada loomevõimet.
Antud huviring teeb sissejuhatuse moekunsti, et mõista paremini moe olemust, riietuse olulisust ja selle seost ümbritsevaga ning rõivastusest, kui kõige nähtavamast osast inimeses, kuidas rõivas suhtleb inimese enda ja ümbritseva keskkonnaga, kuidas riietus meid mõjutab, räägib moest kui visuaalsest keelest, märkide süsteemist ning võimalusest, mis annab kõikidele inimestele võimaluse teha kunsti, mille läbi inimesed näevad ja saavad näidata kordumatust. Inimestel on interpreteerimise võimalus: võimalus vaadelda, püüda tõlgendada, üritada analüüsida ning dešifreerida nii ennast kui teisi.
Huviringis räägitakse moeajaloost ning tõmmatakse paralleele tänapäevaga. Koostatud õppematerjal sisaldab seoseid teiste õppeainetega, nagu emakeel, ajalugu, käsitöö, tööõpetus jne. Õpilased saavad kasutada ajaloos ja kunstiajaloos õpitut. Kujutav kunst, arhitektuur, teatri- ja filmikunst ning muusika on samuti tugevalt mõjutanud moe arengut. Neid seoseid vaadeldakse ja uuritakse tundides veidi lähemalt.
Huviringis on suur rõhk inimese kujutamisel. Vaadatakse üle inimfiguuri õiged proportsioonid, kuidas figuuri proportsioonid muutuvad moejoonises. Püütakse välja jõuda figuuri joonistamiseni natuurist, visandite tegemiseni, õigete proportsioonide tabamiseni.
Värvusõpetusel on tähtis osa moekunstis. Tundides räägitakse värvide omavahelisest sobivusest, värvide kasutamisest moekunstis, rõivastuses. Käsitletakse stiilimõistet, vaadeldakse lähemalt figuuritüüpe ja nende erinevusi ning kuidas kujundada garderoobi vastavalt figuuritüübile.
Vastavalt eale ja iga osaleja oskustele sisaldab huviring ka praktilisi ülesandeid.
Moekunsti huviring on planeeritud läbi viia õppeaasta kestel 144 tunnise mahuga: kaks korda nädalas 2 akadeemilist tundi korraga.
Moekunsti huviringi rühm on esimese õppeaasta rühm. Vastu võetakse kõik soovijad vanuses 14-18 eluaastat.
 
Moekunsti huviringis pakutavaid ülesandeid võib varieerida ja ka selekteerida, olenevalt õpilase vanusest, töötamise kiirusest ning teemasse süvenemise soovist.
 
 
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
 
Eesmärk on tutvustada õpilastele moekunsti, heita pilk moemaailma, kuidas moemaailm kui süsteem toimib (moeprognoosid, värvid, trendid, informatsioon, messid).
Huviring sisaldab nii loengu kui vestluse vormis tunde, suure osa mahust võtavad enda alla praktilised ülesanded. Õpilastel on võimalus end proovile panna moekunstnikuna, sest teiste inimeste riietamine ongi moekunstniku põhitöö. Praktilise ülesandena on sees oma kaasõpilase riietamine, rõhutades tema isikupära ja leides talle sobiv riietusstiil, pakkudes välja oma nägemust. Kogu kursus on mõnus vaheldus, meeldiv eneseväljendusvõimalus.
Vestleme teemadel, kuidas saame end läbi riietuse defineerida ja oma isikupära rõhutada. Huviringis räägime moeajaloost ja tõmbame paralleele tänapäevaga. Vaatame seosed kunstiajalooga. Analüüsime moodi kui visuaalse kultuuri osa. Tutvume moejoonise kui kunstivormiga, uurime erinevate moejooniste tehnikaid ja kavandame moejooniseid kasutades erinevaid vahendeid, proovime moekompositsiooni, lahendame vormi ja stilistika ülesandeid.
 
Ülesannete eesmärgiks on ergutada visuaalset ja sõnalist väljendusjulgust ning olla avatud uutele teadmistele ja tegemistele. Proovida kujundada loovat eluhoiakut ja arendada loomevõimet.
 
 
Õppe-eesmärgid, milles õpilane:
·         õpib tundma ja kasutama kunstikeelt;
·         arendab oma vaatlusoskust;
·         arendab kujundilist mõtlemist ja kujutlusvõimet;
·         omandab loovtegevuse kogemusi, arendab loovust ja fantaasiat;
·         omandab teadmisi kunstiliikidest ja stiilidest;
·         õpib vaatama ja hindama kunstiteoseid, kujundab oma kunstimaitset;
·         arendab avatud suhtumist kunsti ja kultuuri;
·         väärtustab algatusvõimet ja katsetamisjulgust;
·         arendab valikute tegemise oskust;
·         õpib ideede arendamist ja tööde lõpuleviimise oskust;
·         arendab analüüsimise võimet ja põhjendamise oskust.
 
Moekunsti huviringi töös on põhiline iseseisev loov mõtlemine. Seega tuleb anda õpilasele võimalus märgata, uurida, tõlgendada ja katsetada, kasvatada loovat initsiatiivi ning teravat vaatlusoskust ning aidata kaasa õpilase maailma- ja minapildi kujunemisele.
 
III Õppetöö sisu
 
Moekunsti huviring sisaldab nii loengu kui vestluse vormis tunde, suure osa mahust võtavad enda alla praktilised ülesanded. Osa tundidest on planeeritud ruumidest väljas, eesmärgiga näha ja õppida nägema meid ümbritsevat, sest elav keskkond on see, kus mood toimib. Mood on dünaamiline ja pidevalt arenev ning sellepärast ei saa seda õppida ainult klassiruumis.
Tunnid nõuavad õpilastelt iseseisvat mõtlemist. Pikemajaliste kompositsioonide tegemisel lähtutakse õnnestunumast visandlikust kavandist ning arendatakse kavandit edasi.
Huviringis sisalduvaid õppeülesandeid on võimalik varieerida ja vajadusel tööde aega pikendada, et anda õpilastele võimalus põhjalikumalt ülesannetesse süveneda. Siiski võiks antud huviring jääda sissejuhatuseks moekunsti, millest oleks hea edaspidi juhinduda ja soovi korral endale moekunstniku elukutse valida. Teadmised ja kogemused peaksid aitama noori iseseisvas elus ja edaspidistes õpingutes.
Kokkuvõtlikult:
-          moekunsti huviringi töös analüüsitakse moodi kui visuaalse kultuuri osa;
-          käsitletakse lühidalt moeajalugu;
-          tutvutakse moejoonise kui kunstivormiga;
-          kujundatakse kostüümi siluette läbi must-valgete ja värviliste joonte ning pinnaga kompositsioonide;
-          käsitletakse värvuspsühholoogiat ja tehakse värvuskompositsioone;
-          kavandatakse geomeetrilisi kangamustreid ja valitud kangale kavandatakse sobivad tegumoed;
-          tutvustatakse stiilimõistet;
-          antakse stilistika ülesandeid;
-          huviringi töö sisaldab hulgaliselt vestlusi ning selles analüüsitakse meid ümbritsevat keskkonda;
-          teostatakse üks vabalt valitud aksessuaar oma kavandi järgi.
Moekunsti huviringi soov on motiveerida neid noori, kes tahavad olla isikupärased ja silma paista. Oluline on arendada noorte loomingulisust ja julgust oma loomingut ka esitleda.
 
 
TEEMAD JA ÕPPEÜLESANDED
 
 
Õppeülesanne
Teema
Tehnika
 
1
 
 
Vestlus moekunstist
 
 
Moemaailma kui süsteemi toimimine (moeprognoosid, värvid, trendid, informatsioon, messid)
Ajakirjad, raamatud
 2t
2
Vestlus moekunstist
 
Moejoonis. Kollaa˛.
Vanad ajakirjad, reklaami brošüürid, liim, käärid.
 6t
3
Moejoonistega tutvumine
Inimfiguuri proportsioonid.
Harilik pliiats, kumm, A-4 paber
 4t
4
Moejoonistega tutvumine
Moeloomingu tekke lähtekohad- moeeskiisid. Moefiguuri joonistamine. Moekrokii.
Harilik pliiats, kumm, A-4 paber
 4t
5
Moejoonistega tutvumine
Moejoonised
Akvarellid, pintslid, tušš, paber
 4t
6
Vestlus moekunstist
 
Kollaa˛ hetke trendidest. Trendiinimesest-kes on, kus elab, mida sööb, mis on seljas jne.
Kavandada garderoob.
Vanad ajakirjad, reklaami brošüürid, liim, käärid.
 4t
7
Loovus
Loovuse arendamine, erinevad ülesanded. Fantaasia.
Paber, pliiats
 4t
8
Moejoonise erinevate võimaluste kasutamine
Horoskoobimärk vabalt valitud tehnikas (kollaa˛, kattevärvid, tušš jne)
Vabalt valitud väike formaat
 4t
9
Vestlus moest
Aksessuaarid
Harilik pliiats, kumm, ajakirjad
 4t
10
Vestlused  kunstist
Loeng moeajaloost. Kollaa˛
Vanad ajakirjad, reklaami brošüürid, liim, käärid.
 4t
11
Värvusõpetus
Värvilahendused
Värviline pliiats, kumm, A-4 paber
 6t
12
Inimese kujutamine
Figuuride ajakirjadest maha joonistamine
Harilikud pliiatsid, A-4 paber
 4t
13
Inimese kujutamine
Pitsitrükitehnikas suureformaadiline moejoonis
Harilik pliiats, valge värv, pitsitükid, A-3 toonpaber
 6t
14
Vormiõpetus ja kompositsioon moekunstis
Kostüümi silueti kujundamine. Aluseks põhivormid- ristkülik, kolmnurk, ovaal. Õigete vahekordade leidmine siluetis ja moelehekülje kompositsioonis. Siluettide arendamine tema osade vahekordade muutmisega.
2-3 silueti rida, tehnika must-valge +värv
 4t
15
Vormiõpetus ja kompositsioon moekunstis
Eelnevalt loodud siluettidel liigendada pind
-joonega
-pindadega
joonte ja pindadega
4-5 eskiiside rida, tehnika must-valge +värv
 6t
16
Praktiline ülesanne
Käekott. Kavandist valmis esemeni.
Kangas, niit, kaunistusvahendid, õmblustarvikud
 16t
17
Moejoonisega tutvumine
Moejoonised joonega
Pliiats, paber
 4t
18   
Vestlus moekunstist
Stiili mõiste, isikupärane rõivastus. Pildistada inimesi tänaval. I
Ajakirjad, raamatud, fotoaparaat
 4t
19   
Vestlus moekunstist
Stiili mõiste, isikupärane rõivastus. Fotode analüüs. II
Ajakirjad, raamatud, fotoaparaat
 4t
20
Moejoonisega tutvumine
Moejoonised siluetiga
Suure pintsliga või paberist lõigates. Paber
 4t
21   
Vestlus moekunstist
Kehatüübid ja rõivaste sobivus
Ajakirjad, raamatud
 4t
22
Praktiline ülesanne
Stilistika tegemine kaaslasele
Kaubanduse valmisrõivad
 6t
23
Moejoonisega tutvumine
Moejoonised pinnaga
Kangatükid, pliiats, liim
 4t
24
Kompositsioon
Kavandada trükikanga muster.
Tušš, pastapliiats, tintenpen
 4t
25
Vormiõpetus ja kompositsioon moekunstis
Trükimustrile sobivate rõivaste kavandamine.
Pliiats
 4t
26
Moejoonisega tutvumine
Moejoonised pinnaga, ilma kontuurita
Kattevärvid, paber
 4t
27
Aksessuaaridega tutvumine
Kingade, kottide joonistamine
Vaba (kriidid, värvipliiatsid), paber
 4t
28
Praktiline ülesanne
Uue põneva kaunistustehnika väljamõtlemine ja kasutamine
Käsitöövahendid
 4t
29
Praktiline tegevus
Kanga maalimine.
Kangas, kangavärvid Setacolor Transparent, laiad pintslid või värvirullid, vesi, jäme söögisool, nööpnõelad.
  8t
30
Vormistamine
Õpimapi koostamine ja esitlemine
Mapp ja tehtud tööd
 4t
 
 
 
 KOKKU
144 tundi
 
 
 
 
 
IV Oodatavad õpitulemused
 
Moekunsti huviringis osalenud õpilane saab kerge ülevaate moemaailmas toimuvast. Kuna suur rõhk on joonistamisel, siis peaks aasta lõpuks õpilane oskama kujutada inimest õigete proportsioonidega, teadma, kuidas kasutada varjutamist ja kujutada inimest ruumiliselt. Olema kursis moejoonise kui kunstivormiga, selle erinevate kasutamisvõimalustega ning moejoonise kompositsiooni iseärasustega. Õpilane on saanud ülevaate erinevatest moejoonise tegemise tehnikatest. Huviringis osalenu on saanud aimu värvusõpetusest ja vajadusel oskab värve kombineerida rõivastuses. On saanud teadmisi värvuspsühholoogiast. Teab joonte ja pindade visuaalsetest efektidest ning kuidas neid saab kasutada rõivastuses. Õpilasele on tutvustatud vormiõpetust ja kompositsiooni ning kuidas silueti proportsioonide muutmine muudab figuuri proportsioone. Visandite ja kavandite läbitöötamine aitab õpilasel neid muutusi näha.
Praktiliste töödega näeb õpilane, kuidas saab kavandist valmis ese ning oluline on teada, kuidas teostada kavandit nõnda, et algne idee ei erineks valmis tootest. 
Oluline on õpilaste juures põhjendamisoskuse arendamine ja julgustamine avatud suhtlemiseks, et kõik õpitu kindlasti kinnistuks.
Põhiline on, et õpilastel tekiks huvi moe kui millegi enama vastu kui masstootmine ning  tohutu tarbimine.  Ja moetrendidega ei pea alati kaasa tormama, et olla moodne ja moekas. Olulisem on kanda neid rõivaid, mis sobivad ning rõhutavad inimese isiksust.
 
V Hindamine
 
Hindamisele tuleb iga õpilase poolt koostatud individuaalne õpimapp, mis sisaldab aasta jooksul tehtud töid. Õpimapi vormistus on vaba, kuid peab olema veenev ja korrektne ning sisaldama ka tööde arengut visandist lõppvariandini. Jälgitakse tööde lõpetatust, vormistust, omanäolisust, arendust ja tulemust. Oluline on õpilase enda hinnang oma tööle.
Kuna teismelise eas on õpilased eriti tundlikud hinnangute suhtes, tuleks hinnata õpilasi väga läbikaalutult ja delikaatselt, mitte pärssides nende huvi kunstitegevuse suhtes. Hindamisel tuuakse esile iga õpilase tugevad küljed ning antakse innustust edaspidiseks.
 
 

  

Oktoober 2021
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
       
1
2
3
7
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
25
28
30
31
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
22.10.2021 V.Khorertskaya klaveriringi Etüüdide/heliredelite arvestus
23.10.2021 Raduga mudilaskoori ja ettevalmistuskoori sügiskontsert.
24.10.2021 Tallinna Huvikesakuse Kullo tantsuansambel Sõleke 45. hooaja avakontsert ,, Toots js Teele tantsuhoos''
26.10.2021 Kullo eelkooli 4a ja 5a I rühma Nukumuuseumi külastus.
26.10.2021 Kullo eelkooli 4a ja 5a I rühma Nukumuuseumi külastus.

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass