Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
FOTOGRAAFIA
Kullo
Kullo
VIDEO- JA FOTORING
Kullo
Kullo
JOONISTAMINE, TRÜKI- JA ARVUTIGRAAFIKA
Kullo
Kullo
JOONISTAMISE-JA MAALIKURSUS NOORTELE JA TÄISKASVANUTELE
Kullo
Kullo
KERAAMIKA
Kullo
Kullo
KUNSTIRING
Kullo
Kullo
KUNSTISTUUDIO LASTEGALERIIS
Kullo
Kullo
KÄSITÖÖARMASTAJATE HUVIRING
Kullo
Kullo
MAALIMINE, JOONISTAMINE, KLAASIMAAL
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE JA DISAIN
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE JA VOOLIMINE
Kullo
Kullo
MOEKUNST
Kullo
Kullo
SKULPTUUR
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogaleii
Kullo
Kullo
ÕMBLEMINE JA MOOD
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Muudatused
Kullo
Teenused
Kullo
Huviringid
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Tööpakkumised

Õppekava

Print
TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
Skulptuur
 
I Üldosa
 
Õppeaja kestvus:  1- 7 õppeaastat vastavalt õpilaste huvile
Maht tundides: 6 tundi nädalas, keskmiselt 210 tundi õppeaastas
Õppekeel: eesti keel
Õppevormid ja meetodid: õppetund, näitused, näituste külastamine
Vastuvõtu tingimused: Õpilaste vastuvõtul skulptuuriringi katseid ega eksameid pole. Oodatud on kõik, kellel on huvi end teostada ja arendada. Õpetuses lähtume sellest, et kõik õpilased on andekad, vaja on ainult anne üles leida. See seisukoht on väga oluline ringi tegevuses, sest kannatliku tööga võib oma tulemustes imet teha.
 
Õppevaldkond: kunst
 
Skulptuuriring töötab Tallinna Huvikeskuses Kullo juba enam kui 50 aastat, olles üks pikema järjepideva ajalooga ringe Kullos. Skulptuuriringi tegevus neil aastail seondub Kalju Reiteli(1921-2004) nimega, kelle käe alt on sirgunud palju nimekaid kunstnikke: Leo Rohlin, Jaak Soans, Hille Palm, Tiiu Kirsipuu, Tauno Kangro jt.
Kalju Reiteli omaaegne väga edukas tegevus pedagoogina on mõjutamas ka tänaseid skulptuuriringi tegemisi: püüame kõike head nendest kogemustest säilitada.
"Armastada lapsi ja oma tööd," sõnastas Kalju Reitel ise oma pedagoogitöö  kreedo. Tegelikkuses tähendas see eelkõige iga lapse personaalset tunnustamist.
 
Iga õpilase jaoks koostatakse vajadusel individuaalne õppekava, mis lähtub käesolevast õppekavast ja arvestab konkreetse õpilase vanust, üldist arengut, eelnevaid teadmisi- kogemusi kunsti alal.
 
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
 
Skulptuuriringi töö eesmärgid võib jagada kaheks:
1.           professionaalsete erialaste teadmiste jagamine
2.           lastele ja noortele üldarendava loomingulise arengukeskkonna loomine
 
Õppe eesmärgiks on lapse igakülgne areng õppeprotsessi käigus. Õppe- ja kasvatusprotsess peab aitama lapsel sirguda väärikaks ühiskonnaliikmeks. Kasvatustöö märksõnadeks on ausus, viisakus, heasoovlikkus, vastutus, loodussõbralikkus.
 
Vanematel vanuseastmetel on üldkasvatuslike eesmärkide kõrval peamiseks eesmärgiks erialaste oskuste omandamine kõige laiemas tähenduses.
Spetsiifiliseks eesmärgiks on tutvumine kolmemõõtmeliste kunstiliste objektide ja nende loomise seaduspärasustega. Antakse ülevaade vormimaailma mitmekesisusest ja selle ruumilise organiseerimise printsiipidest. Vaadeldakse skulptuuri ajaloolise arengu põhietappe ja jälgitakse kaasaegse vormiõpetuse suundumusi. Õpitakse tundma ja valdama plastilis-mahulise modelleerimise ja konstrueerimise võtteid ja vahendeid. Arendatakse vaatlus-, kujutamis- ja eneseväljendamise oskust.
III Õppetöö sisu
 
Õppeprotsess on jagatud seitsmeks tasemeks. Järgmisele tasemele üleminek toimub reeglina peale eelneval tasemel õpitu omandamist.
 
I TASE
5-8 aastased
 
Eesmärk:
Lapse igakülgse arengu toetamine käelise tegevuse ja mõttetegevuse arendamise kaudu.
 
Õppesisu:
Mängulise tegevuse kaudu õpitakse avastama "uut maailma":
·               Uued sõbrad ja nendega suhtlemine.
·               Viisakas käitumine.
·               Teistega arvestamine.
·               Uued materjalid: savi, kips. Uued tehnikad: voolimine, savitükkide liitmine jne.
·               Soojad ja külmad materjalid.
·               Püsivuse harjutamine.
·               Rühmatöö kogemus.
·               Oma mõtete verbaalne väljendamine.
·               Pisiskulptuuride voolimine. Voolimine pildi järgi.
·               Kipsjäljendi võtmine oma käest.
·               Oma töökoha ja tööriistade koristamine alati peale tööd

Õppeplaan
Tegevus
Tunde I poolaastal nädalas
Tunde II poolaastal nädalas
Modelleerimine savist
4
4
Kompositsioon
1
2
Kipsivalu
1
 
Tunde kokku nädalas
6
6
 
 
II TASE
 
Eesmärgid:
Tutvuda kolmemõõtmelise maailma eripäraga. Tutvuda modelleerimise kui klassikalise skulptuuri ühe alusega.
Arendada kunstilis-käelist pädevust. Arendada kommunikatiivset pädevust.
 
 
Õppesisu :
·               Sissejuhatus vormimaailma. Maailma vormiline mitmekesisus.
·               Skulptuuri olemus ja spetsiifika.
·               Kolmemõõtmelise kujutamisviisi võrdlemine kahemõõtmelisega.
·               Ruumiliste objektide vaatlemine ja kompimine.
·               Meelte andmete võrdlemine.
·               Mitme vaatepunkti kasutamine ja koordineerimine.
·               Ruumilis-mahulise organisatsiooni põhiprintsiibid.
·               Ruumilisus ja plastilisus.
·               Põhiliste modelleerimisvahendite, -materjalide ja -võtetega tutvumine.
·               Klassikalise modelleerimistehnika alused.
·               Voolimine savis. Voolimispulkade (stekade) ja improviseeritud abivahendite kasutamine.
·               Liikumise olulisus modelleerimisel. Distantsi teadlik muutmine.
·               Pöörleva aluse kasutamine.
·               Mõõtmine ja võrdlemine.
·               Silma ja käe töö koordineerimine.
·               Elementaarteadmised skulptuuri materjalidest.
 
Tegevus
Tunde I poolaastal nädalas
Tunde II poolaastal nädalas
Modelleerimine savist             
3
2
Kompositsioon   
2
2
Materjalide tundmine
 
1
Kipsivalu
1
1
Kokku tunde nädalas
6
6
 
 
III TASE
 
Eesmärk:
 
Tutvuda kompositsiooni alustega skulptuuris.
Arendada mõttetegevuse pädevust. Arendada kunstilis-käelist pädevust.
 
Õppesisu:
·           Skulptuuri funktsionaalne mitmekesisus.
·           Skulptuuri liigid (vaba- ja pisiplastika, dekoratiiv- ja monumentaalskulptuur, installatsioonid jt.). Skulptuuri dekoratiivsed funktsioonid.
·     Vormiõpetuse põhimõisted. Mass ja maht. Suur ja väike vorm. Kerge ja raske vorm. Vormikontrastid.
·           Telgede markeerimine. Horisontaalsus, vertikaalsus ja diagonaalsus.
·           Vaated ja siluett.
·          Toetuspunktid. Plastilised punktid ja nende seos tervikuga. Esi- ja tagaplaan. Ülaosa ja alaosa. Skulptuurne tervik ja selle liigendamine. Vormielementide ühendamise võtted.
·     Figuraalne kompositsioon. Figuraalse kompositsiooni temaatiline mitmekesisus. Ühe- ja mitmefiguuriline kompositsioon. Figuraalsete gruppide paigutamine. Inimfiguuri kasutamisvõimalused. Tegevuste kujutamine. Figuuri ja esemete seostamine ja vormiline ühtsus. Loomafiguuride plastiline variatiivsus.
·         Ümarplastika ja reljeef. Kõrg-, pool- ja madalreljeef. Reljeefi spetsiifika. Ruumiillusiooni loomine reljeefis. Vormi eesmärgipärane ja süsteemne deformeerimine. Sügavustunnuste kasutamine. Valguse osa reljeefse kujutise tekkimisel. Valgus ja vari skulptuuris.
·          Vormi väljendusrikkus. Vorm idee väljendajana. Sisu ja vormi vastavus. Vormi väljendusrikkuse tõstmise lihtsamad vahendid. Pinnakäsitlus meeleolu edasiandjana. Isikupärane kujutamine ja ekspressiivsus. Keskkonnanähtuste (ilmastik jne.), atmosfääri ja psüühiliste seisundite (meeleolu jms.) kujutamine.
 
 
Tegevus
Tunde I poolaastal nädalas
Tunde II poolaastal nädalas
Modelleerimine savist
2
2
Kompositsioon
3
3
Materjalide tundmine
 
1
Kipsivalu
1
 
Kokku tunde nädalas
6
6
 
 

IV TASE
 
Eesmärk:
 
Tutvuda vormiõpetusega. Täiendada modelleerimisoskust.
Arendada kunstilis-käelist pädevust. Arendada mõttetegevuse pädevust.
 
Õppesisu:
·               Vormiõpetuse põhimõisted. Vormide tüpoloogia. Avatud ja suletud vorm. Kumer ja nõgus vorm. Vormihari ja vormipõhi. Skulptuuri omaruum. Osa ja tervik. Tsenter ja perifeeria. Monoliitsus ja fragmentaarsus. Vormielementide ühendamine (lõikumine, neeldumine jms.). Ruumi ekstensiivne ja intensiivne kasutamine. Orgaanilised ja geomeetrilised vormid. Kehad. Staatiline ja dünaamiline kompositsioon.
·               Mass ja maht. Masside konstruktiivsed omadused. Masside reaalne ja visuaalne raskus. Mahtude suhe ja tasakaal. Proportsioneerimine ja mastaap. Kombinatoorika alused. Arhitektooniline (tektooniline) komponeerimine. Tasakaalu tingimused. Sümmeetriline ja ebasümmeetriline tasakaal.
·               Vorm ja ruum. Figuuri ja fooni seaduspärasused. Kontuuri kasutamine. Ruumiline jada. Vormide omadused. Vormiloogika. Vormi visuaalsete tunnuste muutmine. Vormide seostamine ja vastandamine. Skulptuursete objektide paiknemisest tingitud visuaalsed pinged ja nende korrastamine. Vormikontrast.
·               Looduslike ja tehisvormide mitmekesisus. Looduslike ja tehisvormide analüüs. Looduslikud ja sünteetilised materjalid. Materjalide funktsionaalne mitmekesisus, sobivus ja otstarbekus. Materjali omaduste kasutamine vormiloomes. Materjali ja vormi vastavus. Materjalide säilivus. Looduslikud materjalid (savi, kivi, vesi, liiv, kips, puit, vill jm.) ja nende kasutamise võimalused. Töödeldud materjalid (klaas, paber, lina, puuvill jms.). Sünteetilised ja tehnilised materjalid (plastmassid, penoplast, kile, ruberoid, makrofleks jt.).
·               Keerukamad modelleerimisvahendid ja -võtted. Tugialuse (karkassi) kasutamine. Aluste tüübid. Loodimine. Pinnatöötlus, faktuuri ja tekstuuri kasutamine. Töövahendi jälje väärtustamine.
Karakteriseerimine ja fantaseerimine. Keskkonnaobjektide karakteersed tunnused. Floora ja fauna iseloomulike tunnuste eristamine ja analüüs. Karakter ja liikumine. Realistlikud ja fantastilised vormid ning nende ühendamine. Fantaasiakompositsioon.
 
 
Tegevus
Tunde I poolaastal nädalas
Tunde II poolaastal nädalas
Modelleerimine savist
2
2
Kompositsioon
2
3
Materjalide tundmine
1
1
Kipsivalu
1
 
Kokku tunde nädalas
6
6
 
 
 
V TASE
 
Eesmärk:
 
Õppida tajuma sotsiaalset keskkonda, meie endi ja kunsti kohta selles.
Arendada kunstilis-käelist pädevust. Arendada mõttetegevuse pädevust. Arendada kommunikatiivset pädevust.
 
Õppesisu :
          ·    Skulptuur ja keskkond. Skulptuuri seosed ümbritseva keskkonnaga. Miljöötegurite mõju. Skulptuur interjööris ja eksterjööris. Skulptuuri ruumiline paiknemine. Taustruum. Skulptuuri eksponeerimise põhimõtted. Plastika seosed arhitektuuri ja disainiga.
          ·    Vorm ja valgus. Valguse kulg vormil. Valgus kui vormilõige. Valguse nägemine ja fikseerimine. Valguse muutumine (suunamine, hajutamine). Valguse liigid (pehme, mahe, terav, ere). Valgus keemiliste ja füüsiliste muutuste põhjustajana. Materjalide valgustundlikkus. Valgus ja ese. Valgus kui märk. Valgust peegeldavad ja neelavad pinnad. Läbipaistvus. Vormi rõhutamine valguse abil. Aktsenteerimine. Teoste eksponeerimine ja valgustingimused.
          ·   Vorm ja materjal. Materjali võimaluste avanemine. Materjal ja struktuur. Materjali struktuursed omadused ja nende kasutamisvõimalused. Domineerivate omaduste kasutamine teoste loomisel. Kunstiline idee ja struktuuri omapära. Materjalide füüsilised omadused (kõva ja pehme, veniv ja jäik, sile ja karvane, tihe ja poorne). Materjali muutmise võimalused (mõjutamine temperatuuriga, mehhaaniline töötlemine jms.). Füüsiline (peenestamine, poleerimine jms.) ja keemiline (söövitamine, patineerimine) töötlemine. Materjal ja kontseptsioon. Materjalide omadused tähenduse kandjana. Semantilised tunnused. Materjal kui märk.
            ·   Keerukamad vormiloomevõtted. Plastika ja raidkunst. Konstrueerimine ja modelleerimine. Moodulile rajatud kompositsiooni printsiibid. Looduslike ja tehismaterjalide seostamine. Valmisesemete kasutamine. Täis- ja poolproduktid. Valiku ja kasutamise põhimõtted. Valmisdetail aktsendina. Assamblaazh ja ready-made. Valmisesemete semantiline potentsiaal. Kontekst ja selle muutmine. Tähendusnihked eseme väljarebimisel harjumuslikust miljööst.
            ·  Rütm ja dünaamika. Elementide ühendamise võtted. Korduste kasutamine. Elementide ja intervallide varieerimise võtted ja printsiibid. Rütm ja seriaalsus. Rütmide tüübid.
             ·   Inimese portreeline kujutamine. Pea konstruktsioon. Aktiivsed skeletipunktid. Pea sidumine õlavöötmega. Õlavöötme ehitus. Kaela üldvorm. Näoosade analüüs (silm, kõrv, nina jms.). Näolihaste jaotumine. Juuste üldistatud kujutamine. Jäsemete ehitus ja plastika. Liigeste ehitus, funktsioon ja seos välise vormiga. Liigutuste amplituud.
             ·   Isikupärane kujutamine ja ekspressiivsus. Individuaalne lähenemisviis ja käekiri. Kompositsiooni ilmekuse suurendamise võtted ja maksimaalse väljendusrikkuse saavutamine.
 
Tegevus
Tunde I poolaastal nädalas
Tunde II poolaastal nädalas
Modelleerimine savist
1
2
Kompositsioon
3
3
Materjalide tundmine
1
1
Plastiline anatoomia
1
 
Kokku tunde nädalas
6
6
 
 
 
 
 
 
VI TASE
 
Eesmärk:
Täiendada oma väljendusvahendeid uute võimalustega kunstis.
Arendada mõttetegevuse pädevust. Arendada kommunikatiivset pädevust. 
 
Õppesisu :
· Ajamõõde skulptuuris. Eelprogrammeeritud objektid (kineetiline, heli- ja valgusskulptuur). Stabiilne ja mobiilne skulptuur. Protsessuaalne kunst (performance, happening jt.). Keskkonnakunst (land-art).
·   Inimene kui kunstilise kujutamise allikas. Inimese kujutamise viisid ja vahendid. Inimkeha peamised mahulised vormid. Skelett ja selle tähtsus organismis. Inimfiguuri plastilised (konstruktiivsed) punktid. Proportsiooniõpetuse põhijooned. Ealised ja soolised iseärasused. Kehaehituse tüübid. Figuraalne kompositsioon. Kineetika. Liikumise biodünaamiline analüüs.
·   Vorm ja värv. Värvus kui kultusobjektide osa. Värvus eseme funktsionaalse tähenduse kandjana. Värv ja materjal.
·   Illusionism ja optilised efektid skulptuuris. Op-kunsti kogemuse analüüs. Lihtsamate nägemisillusioonide kasutamine kunstiteostes. Ruumi ja vormi näiline ja tegelik deformeerimine. Virtuaalne reaalsus kunstilise keskkonnana.
·   Skulptuursete objektide semantilised tasandid. Skulptuuritehnika ja tähendus. Materjal ja aeg. Materjali sõnum konkreetses ajas. Materjali ajalooline sõnum. Stiil ja tähendus. Teoste stiililine ühtsus ja sobivus. Eklektilisus. Kitši erinevad vormid. Kunstivoolude ja stiilide avaldumine skulptuuris.
 
Tegevus
Tunde I poolaastal nädalas
Tunde II poolaastal nädalas
Kompositsioon
4
4
Materjalide tundmine
1
2
Plastiline anatoomia
1
 
Kokku tunde nädalas
6
6
 
 
 
 
VII TASE
 
Eesmärk:
Õpilane suudab iseseisvalt toime tulla probleemi püstitamise ja lahendamisega kunstis.
Arendada mõttetegevuse pädevust. Arendada kommunikatiivset pädevust. Arendada kunstilis-käelist pädevust.
 
Õppesisu:
·   Loomeprotsessi teadlik juhtimine. Loomingulise probleemi iseseisev püstitamine.
·   Huvide ja kalduvuste arvestamine tegevuse planeerimisel.
·  Materjali kogumine ja kavandamine. Avatus ümbritsevale maailmale. Ikonograafilise materjali (fotod, reproduktsioonid jms.) kasutamine. Valikuvõimaluste paljususe loomine.
·    Individuaalse ja sotsiaalse ühendamine. Olulise ja ebaolulise eristamine. Lahendusvariantide analüüsimine. Ettepanekute ja soovituste kriitiline analüüs.
·     Dialoog juhendajaga. Keskendumisvõime ja koormustaluvuse arendamine.
·     Kunstilise kujundi loomine. Kunstilise kujundi kontsentreeritus ja intensiivsus. Tegelikkuse interpreteerimine. Teema ja sü˛ee sidumine. Abstraheerimine, detailiseerimine ja nüansseerimine. Viimistlemise võtted.
·    Alternatiivsed eneseväljendamise võimalused. Teose verbaalne analüüs. Argumentatsioon ja kriitiline mõtlemine kunstilise probleemi käsitlemisel.
 
Tegevus
Tunde I poolaastal nädalas
Tunde II poolaastal nädalas
Modelleerimine savist
 
3
Kompositsioon   
5
3
Materjalide tundmine
1
 
Kokku tunde nädalas
6
6
 
 
 
 
 
 
 
IV Oodatavad õpitulemused
 
I tase: Lapsele ei valmista raskust käeline tegevus. Ta suudab iseseisvalt valmistada väikeskulptuure. Laps  on viisakas, sõbralik ja kaasõpilastega arvestav.
 
II tase: Õpilane on omandanud  klassikalise skulptuuri põhitõed. Oskab savist modelleerida ja teostada kipasivalu.
 
III tase: Õpilane on omandanud oskuse luua skulpturaalseid kompositsioone.  
 
IV tase: Õpilane oskab süveneda vormiprobleemidesse ja modelleerida plastilist vormi.
 
V tase:  Õpilane oskab jälgida sotsiaalseid protsesse ühiskonnas ja püüab anda oma panuse probleemide lahendamiseks kunsti abil.
 
VI tase: Õpilane on tutvunud erinevate väljendusvahenditega kaasaegses kunstis ja suudab neis orienteeruda.
 
VII tase: Õpilane oskab  kunstis iseseisvalt ülesandeid püstitada ja  neid lahendada.
 
V Hindamine
 
Hindamiseks ei kasutata ringis hindeid, vaid õpilane saab tagasisidet oma tööle vestlustes õpetajaga. Positiivseks hinnanguks on õpilasele  esinemine oma töödega näitustel ja õpetaja ning kaasõpilaste tunnustus. Tähtsaks peame iga lapse personaalset tunnustamist just temale sobival moel.
 
Nooremates vanusegruppides on oluline ka vanemate toetav suhtumine lapse püüdlustesse.
 
Kasutatav   kirjandus:
     Gottfied Bammes „Der nacte Mensch”
     Judith Collins „Sculpture Today”
     Georges Duby „Skulpture”
Perioodika „Art News”, „Flash Art” jt 
Pere Rovira „ Loomade maailm“

    

 

Detsember 2019
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
           
5
8
12
23
24
25
27
28
29
30
31
       
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
26.09.2020 Laulustuudio Sinilill õpilased osalevad Nõmme Tähtede lava eelvoorus
27.09.2020 Piibarite pillilood Kahala-Liiva laadal
16.10.2020 Piibarid näitavad pille Nõmme kultuurikeskuse lastefolgiringis
23.10.2020 Sõlekese treeninglaager Valtus
25.10.2020 Nädalavahetuse eelkooli gruppide koolivaheaja mängupäev

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass