Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
KT STUUDIO
Kullo
Kullo
TANTSUANSAMBEL SÕLEKE
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogalerii
Kullo
Kullo
Õpetajad
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Teenused
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Muudatused
Kullo
Huviringid
Kullo
Õnnitleme

Õppekava

Print
 

Tallinna Huvikeskus Kullo

Tantsuansambel "Sõleke"
 
 

I ÜLDOSA

 
Õppeaja kestvus: 12 – 14 aastat
Maht tundides: 4-8 tundi nädalas olenevalt vanusest, (4 tunni korral 152 tundi õppeaastas; 6 tunni korral 228; 8 tunni korral 304 tundi õppeaastas)
Õppekeel: eesti keel
Lisaained: laulmine, klassikalise tantsu tehnika
Õppevormid: õppetunnid, kontserdid, esinemised, treeninglaagrid, tantsufestivalid, konkursid, kontsertide- ja etenduste külastused, ühisüritused
Vastuvõtutingimused: katsetega või proovitund
Õppevaldkond: tants
 
 

II ÕPPEKAVA EESMÄRGID

 
Tantsuansambel “Sõleke”on tegutsenud 40 aastat. See on ühise huvialaga lapsi ja noori ühendav kollektiiv.
Huvikeskuses Kullo tegutseb alates 1978. aastast.
 
Tantsuansambel “Sõleke” võimaldab tantsualast huviõpet nii poistele kui tüdrukutele.
Õppetöö hõlmab lapsi alates 4-aastastest kuni noorteni. Tantsuõpetus arendab noori nii kehaliselt kui vaimselt. Tantsukunst kasvatab lapsi
esteetiliselt ja on üheks võimaluseks noore inimese füüsise kujundamiseks. Põhineb vabal tahtel, arendab iseseisvust ja aktiivsust. Pakub lastele ja
noortele eduelamusi ja tunnustust.
 
Tantsukunst on see, mis liikumise ja tantsu kaudu arendab tantsijates muusika- ja rütmitunnet ning emotsionaalsust. Tantsimine annab positiivsust
ja arendab enesejulgust. Treening ja liikumine parandab rühivigu ja arendab kehalisi võimeid. Õpetab eneseväljendusoskust ja kujundab isiksust.
 
Tantsuansambli “Sõleke” treeningutes saadakse tugev kehaline koormus. Esinemistel rikkalikult emotsioone ja eneseteostut. Väljaspool treeningtunde
korraldatakse mitmeid huvitavaid ühistegemisi, mis on heaks suhtlemiskooliks.
 
Tantsutreeningute põhieesmärgiks on anda lastele ja noortele ilus rüht, hea kehakool, lavaline väljendusoskus ja tugev tantsutehnika ning esinemisjulgus.
 
Väikeste tantsijatega alustatakse rütmikast, omandatatakse lihtsamad sammud ja tantsukujundid. Algklasside õpilased alustavad klassikalise tantsu
põhialuste õppimist. Edasi õpitakse karaktertantsu, seltskonnatantsu, ajaloolist tantsu ja kaasaegseid tantsustiile. Loomulikult kuulub igas vanuses
õpperühmade programme eesti tants. Lisaks praktilisele osale kuuluvad õppetundidesse vestlused eesti folkloorist ja tänapäeva tantsust, tantsukunsti-
ja kostüümi ajaloost. Lisaks vestlused suhtlemisest, käitumiskultuurist ja liiklusohutusest. Samuti arendatakse laste- ja noorte loovust.
 
Tähtis osa on ka tantsulisel improvisatsioonil ja loovusel. Õpitakse muusika kuulamist ja rütmi tunnetamist, samuti lavagrimmi tehnikat. Vaadatakse
õppevideosid, tantsuetendusi ja kontserte.
 
Traditsiooniline on tihe koostöö lastevanematega.
 
Õppetöö jätkuks on igasuvine treeninglaager Karepal.
 
Ansamblisse kuulub  kuni 250 last ja noort vanuses 4-19 aastat.
 
 
 
 
 

III ÕPPEKAVA ÜLDISED ÕPITULEMUSED

 
Laps tunneb rõõmu liikumisest ja tahab olla kehaliselt aktiivne.
Väärtustab tantsimist ja rahvuskultuuri.
On kultuurikandja.Tunneb pärimuskultuuri tantsu, laulu, muusikat.
Tunnetab järjepidava treeningu vajadust.
Oskab suhelda rühmakaaslastega.
Laps/noor on aktiivne ja positiivne.
Väärtustab terveid eluviise.
Omab elus kindlaid eesmärke ja läbilöögivõimet.
On pädev lihtsamaid õpioskusi teistele edastama.
 
 
 
 
 

IV ÕPPEKAVA ALUSPÕHIMÕTTED

 
Õppekava jagatakse õpilaste vanuse järgi nelja vanuseastmesse.
I aste - eelkooliealiste rühmad
II aste – algkooliõpilaste rühmad
III aste – põhikooli õpilaste rühmad
IV aste – gümnaasiumi õpilaste rühmad
Lisaks noored kes pärast gümnaasiumi lõpetamist jätkavad tantsimist Sõlekeses.
Õppetöö sisu on erinev
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I VANUSEASTE (4-6 aastased)

 
 

Õppe ja kasvatustöö eesmärgid

 
Lähtub laste eakohasusest, liikumisvõimetest ja -vajadusest.
Rühmatöö harjumise kujundamine.
Luua positiivne häälestatus liikumistegevusele, tantsimisele ja mängimisele.
Omandada oskusi pärimuskultuurist tantsust,laulust,tavadest ja rahvarõivastest.
Rütmitunde ja muusikalise kuulmise arendamine.
Loovuse arendamine.
Esinemisjulguse kasvatamine.
 
 
 

Tundide temaatiline plaan eelkooliealiste laste rühmadele( 4-6 aastased)

 
Tundide arv õppeaastas 160 õppetundi. Nädalakoormus 4 õppetundi.
 
 
 
 
Jrk       Teema                                                                        Tunde    Teoreet.  Praktil.
 
 
1.        Rütmika                                                                     40             4            36
 
            1.Muusika ja rütmi kuulamine
            2. Liikumised muusika rütmi ja dünaamika järgi.
            3. Erinevad kõnni-ja jooksusammud
            4. Harjutused kätele
 
2.         Üldfüüsiline treening                                                30        -                 30
 
1.      Painduvusharjutused põrandal
2.      Hüpped ja hüpakud
3.      Harjutused jalgadele(sirutused, kõverdused,tõsted)
 
3.         Eesti tants                                                                  40          4               36
 
1.      Lihtsamad põhisammud (galopisamm, madalhüpaksamm)
2.      Erinevad tantsuvõtted (eest-ristvõte, süldvõte, käevang, käed-kätes)
3.      Lihtsamad tantsujoonised (ring, viirg, kolonn)
4.      Pärimustantsud
 
4.         Tantsud ja esinemised                                                           50          6                 44
 
 
 
 

                                                                       Kokku :          160 tundi

 
 
 
 

NÕUTAVAD ÕPIOSKUSED

 
 1. Oskus kuulata muusikat ja selle rütmi. Liikuda vastavalt muusika rütmile. Käteplaksud, rõhksammud.
 2. Erinevate tegevuste jäljendamine liikumisega.
 3. Loomade liikumise jäljendamine.
 4. Eesti tantsu lihtsamate põhisammude omandamine.
 5. Painduvuse ja liikuvuse areng.
 6. Tantsurepertuaari omandamine.
 7. Laps on pädev tantsurühma tööks.
 
 
 

PÄDEVUSED

 
Laps tunnetab oma liikumisoskust.
Oskab liikumisest rõõmu tunda.
Oskab suhelda rühmakaaslastega.
Oskab tantsida üksi, paaris ja rühmaga.
Laps on pädev tantsima ja mängima lihtsaid mänge.
 
 
 

HINDAMINE

 
Kõik tantsijad, kes osalevad õppetöös õpiaasta lõpuni saavad igal aastal tunnistse õppetöös osalemise kohta.
 
 
 
 
 
 
 

II VANUSEASTE (I – IV klassi õpilased)

 
 

Õppe ja kasvatustöö eesmärgid

 
Õpetada  kuulama muusikat ja tunnetama  rütmi.Liikuma vastaval muusika rütmile ja dünaamikale.
Kehakooli põhialuste omandamine.
Lihtsamate eesti tantsu põhisammude ja tantsuvõtete omandamine.
Klassiklise tantsu põhialuste õppimine,
Tantsupeo repertuaari omandamine.
Erinevate rahvaste tantsuliikumiste õppimine.
Poiste ja tüdrukute omavahelise suhtlemise kujundamine.
Aktiivse eluhoiaku kujundamine.
Koordinatsiooni arendamine.
 
 
 

 Tundide temaatiline plaan algklasside õpilaste rühmadele.

 
Tundide arv õppeaastas 240 tundi. Nädalakoormus 6 õppetundi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jrk                   Teema                                     Tunde                         Neist
nr.                                                                                          Teoreet.           Prakt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.         Rütmika                                             30                                          30
            1. Oskus liikuda vastavalt
            muusikale: kõnd, jooks, galopp
            hüpped ja hüpakud, plaksud
            (dünaamika, tempo, meeleolu).
            2. Pea -ja keha harjutused.
            3. Jalgade -ja käte harjutused.
            4. Tantsulised liikumised.
 
2.         Eesti rahvatants                                 50                   10                   40
 
            1. Lihtsamate eesti rahvatantsu
            põhisammude omandamine.
            2. Käte asendid ja tantsuvõtted.
            3. Tuntumad tantsujoonised.
            4. Tutvumine pärimustantsudega.
            5. Uusloominguliste tantsude
            õppimine.
 
3.         Klassikaline tants                               50                   8                     42
 
            1. Jalgade positsioonid          
            2. Käte positsioonid
            3. Plied
            4. Battement tendus
            5. Battement tendus jete
            6. Hüpped (saute)
            7. Tour's
 
4.         Karaktertants                                     40                    5                      35
            1. Erinevate rahvaste tantsu -
            elemendid
            2. Lihtsamad liikumised ja etüüdid
 
5.         Noorte tantsupeoks ettevalmis -
            tamine                                                50                    10                    40
            Vajaliku repertuaari õppimine
6.        Tantsud,esinemised                            20                                           20
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                       Kokku : 240 tundi
 

NÕUTAVAD ÕPIOSKUSED

 
1. Osata ühendada muusikat liikumisega, rütmiliselt liikuda vastavalt muusikale.
2. Lihtsamate eesti rahvatantsu põhiliikumiste omandamine.
3. Tantsu kehakooli põhialuste omandamine, folkloorsete rahvatantsude tundmaõppimine.
4. Erinevate rahvaste tantsuliikumiste, nende rahvusliku omapära ja karakteri tundmaõppimine.
5. Tantsupeo repertuaari omandamine.
 
 

PÄDEVUSED

 
Tunneb oma võimeid ja huvi tantsu vastu.
Oskab suhelda rühmakaaslastega.
Väärtustab liikumist ja tantsimist.
Saab aru vajadusest pidevalt treeningutest osa võtta.
On aktiivne ja positiivne.
 
 
 

HINDAMINE

 
Õppeaasta  lõppedes saab õpilane tunnistuse.
 
 
 
 
 

III VANUSEASTE (V – IX klassi õpilased)

 
Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
 
Koordinatsiooni ja tantsuoskuse arendamine.
Rahvatantsu põhisammude omandamine.
Tantsukunsti ja liikumise väärtustamine.
Seltskonna tantsu põhialuste õppimine.
Adekvaatse enesehinnangu kujundamine.
Tervislike eluviiside väärtustamine.
Esinemisoskuse ja eneseväljenduse kujundamine.
Noortevaheliste suhete kujundamine.
Tantsurepertuaari omandamine.
Rahvarõivaste tundmine ja kandmisoskus
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tundide temaatiline plaan põhikooli rühmadele

Õppetundide arv õppeaastas 240 tundi. Nädalakoormus 6 õppetundi.
 
 
 

Jrk nr             Teema                                                                       Tunde        neist

 

                                                                                                          Teoreetil.   Praktil.

 

______________________________________________________________________

 
1.                  Klassikaline tants                                                50        8          32
 
1.      Port de bras
2.      Rond de jamb par terre
3.      Grand plie, relleve
4.      Sur le cou de pied
5.      Battement frappe
6.      Grand battement jete
7.      Relleve temps
8.      Allegro ja adagio
Harjutusi õpitakse tugipuu ääres ja saali keskel.
 
        2.       Eesti tants                                                           60        10        50
 
1.      Eesti tantsu põhisammud
2.      Erinevad tantsuvõtted
3.      Keerulisemad tantsujoonised
4.      Tantsusammude kombinatsioonid
5.      Tantsurepertuaari omandamine
 
       3.    Karaktertants                                                                      40        8          32
 
1.      Harjutused stange ääres (plie, relleve,
            Battement tendu, jete, harjutus puusale, nöörike)
2.      Harjutused ja etüüdid saali keskel
3.      Tantsukombinatsioonid erinevates karakterites
4.      Erinevate rahvaste tantsud
 
 
 
5.      Seltskonnatants                                       40
1.      aeglane valss
2.      rumba
 
6.      Kaasaegsed tantsustiilid                          40
1.      Erinevad tantsuliikumised
2.      Tantsurepertuaari omandamine
3.      Showwtants
6.Tantsud, esinemised
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kokku: 240 tundi
 
 

Programminõuded põhikooli õpilaste rühmadele

 
 1. Klassikalise tantsu põhialuste omandamine.
 2. Eesti tantsu põhisammude viimistlemine.
 3. Uute eesti lavatantsude õppimine.
 4. Karaktertantsu treeningharjutuste omandamine stange ääres.Erinevate rahvaste rahvusliku omapära ja tantsude õppimine.
 5. Seltskonnatantsude õppimine.
 6. Tunda erinevaid kaasaegseid tantsustiile.
 7. Tantsurepertuaari omandamine.
 
 
 
 

PÄDEVUSED

 
On adekvaatse enesehinnanguga.
Oskab väärtustada liikumist ja tantsu.
Oskab väärtustada esinemisi ja oma oskuste demonstreerimist.
Väga hea suhtleja rühmas ja kollektiivis. Ka poisid-tüdrukud omavahel.
Pädev korraldama üritusi ansamblisiseselt ja ka oma kooolis.
 
 
 

HINDAMINE

 
Igal õppeaastal saab õpilane tunnistuse.
 
 
 
 
 
 
 

IV VANUSEASTE (gümnaasiumi õpilased)

 

STUUDIO

 
 

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid

 
Noore inimese kujundamine läbi kehalise treeningu.
Treeninguharjumuste jätkuv kujundamine.
Erinevate karakterite tundmaõppimine.
Erinevate tantsustiilide tundmaõüppimine
Tantsulise improvisatsiooni arendamine
Sotsiaalsuse kujundamine.
Positiivsuse ja kõrge enesehinnangu kujundamine.
Kontserdiprogrammide omandamine.
Tantsuetendusteks valmistumine.
Tervete eluviiside kujundamine.
Rahvarõivaste tundmine ja kandmisoskus
Arendada õpilastes oskust nooremaid tantsijaid juhendada
 
 
 
 

Tundide temaatiline plaan stuudio (gümnaasiumi) rühmadele.

 
Õppeaastas kokku 320 tundi. Nädalakoormus 8 õppetundi.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Jrk.                 Teema                                            Kokku                                       Neist

 

nr.                                                                                 Teoreet.                 Praktil

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.         Klassikaline tants                               40                    6                      34
 
            1. Klassikalise tantsu põhi-
            liikumiste omandamine
            štange ääres
            2. Harjutused saali keskel
            3. Adagio
            4. Allegro
            5. Tour's
 
2.         Ajalooline tants                                  20                    5                      15
 
            1. Polonees
            2. Valss
            3. Menuett
            4. Mazurka
            5. Pavana
 
3.         Seltskonnatants                                  30                    5                      15
 
            1. Aeglane valss
            2. Samba
            3. Cha-cha
            4. Jive
 
4.         Eesti rahvatants                                  50                    10                    40
 
            1.Uute eesti rahva -
            tantsude õppimine
 
5.         Karaktertants                                     40                    10                    30
 
            1. Karaktertantsu tree -
            ningharjutused štange
            ääres.
            2. Erinevate rahvaste
            tantsuliikumised ja etüüdid.
 
 
6.         Temaatilised tantsud ja
            kaasaegne moderntants                         30                     10                   20
 
            1. Modern.
            2. Temaatilised tantsud.
            3. Tantsud kaasaegsele
            muusikale.
            4. Showtants
 
 
7.         Ettevalmistus tantsupidudeks                          40                     8                     32
 
            1. Repertuaari omandamine.
            2. Osalemine ülevaatustel
 
8.         Ettevalmistus  tantsu -
            etendusteks.                                          50                     5                  45
 
 
9.  Tantsuetendused,kontserdid,esinemised      20                                       20
------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           Kokku :  320 tundi
 
 
 
 
 

  Programminõuded gümnaasiumiõpilaste rühmadele

 
1. Klassikalise tantsu põhialuste omandamise jätkamine.
2. Ajalooliste tantsude õppimine.
3. Uusloominguliste eesti tantsude repertuaari omandamine.
4. Seltskonnatantsu teadmiste ja oskuste täiendamine.
5. Karaktertantsu treeningharjutuste omandamine.  Erinevate rahvaste omapära ja rah -
vatantsude tundmaõppimine.
6. Temaatiliste tantsukompositsioonide õppimine.
7. Tantsupidudeks vajaliku repertuaari omandamine.
8. Kontsertideks ja etendusteks programmi omandamine.
 
 
PÄDEVUSED
 
Väärtustab terveid eluviise.
Tunneb oma võimeid.
On pädev kaasa lööma mistahes teises tantsukollektiivis.
Omab positiivset ja kõrget enesehinnangut.
Omab elus kindlaid eesmärke ja läbilöögivõimet.
On pädev lihtsamaid õpitud oskusi teistele edasi õpetama.
 
 
 
 

HINDAMINE

 
Lõputunnistuse saamiseks peab olema Sõlekeses tantsinud vähemalt kolm aastat.
Õppeaasta lõpetatakse kontsedi või etendusega.
Gümnaasiumi lõpetajad saavad lõputunnistuse 4-astmelise  õppeprogrammi läbimise kohta.
Parimad saavad HK Kullo tänukirja. Tänukirjaga tänatakse ka lapsevanemaid.
 
Kasutatud kirjandus
 
1. Põldmäe, Tampere  "Eesti rahvapillid ja rahvatantsud"
2. U.Toomi  "Eesti rahvatantsud"
3. "Meie repertuaar"
4. Tantsupeo tantsude kogumikud.
5. Tkatšenko  "Lava - karaktertants"
6. M. Vassiljeva “Ajaloolised tantsud”
7. A. Vaganova  "Klassikaline tants"
8. K. Torop “Eesti rahvatantsu oskussõnastik”
9. K. Torop “Vanad seltskonnatantsud”
10. H. Mikkel “Vahetussamm”
11. V. Kostrovitskaja “100 klassikalise tantsu tundi”
12. N. Serebrennikov “Tõsted duet-tantsus”
13. J. Lehiste “Klassikalise tantsu algõpetus”
14. Ü. Toming “Karaktertants algajatele”
15. H. Einasto “100 aastat moderntantsu”
16. R. Tõnnus “Anna Raudkats oma ajas”
17. K Torop “Kontratantsud”
18. H.Krips “Suhtlemisoskustest õpetamisel ja juhtimisel”.
19. I.Rüütel “Pärimus pärijaile”
20. M. Gurian “ Poisid ja tudrukud õpivad erinevalt”
21. H. G. Ginott “ Lapsed ja meie”
22. D. Einon “Loov laps”
23. A.Raudkats “Laulumängud lastele”
24. I, Ojala “Mõista mind teismelist”
25. E. Jakobson “Tootsi ja Teele tantsuaabits”
26.I.Rüütel “Eesti uuemad laulumängud” I ,II
September 2020
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
21
23
24
25
26
28
29
30
     
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
20.09.2020 Mõttemängude ringi treening
20.09.2020 Loodus- ja keskkonnaõpe treening
22.09.2020 Sõlekese noormeeste filmimine Meeste tantsupeoks
27.09.2020 Piibarite pillilood Kahala-Liiva laadal
16.10.2020 Piibarid näitavad pille Nõmme kultuurikeskuse lastefolgiringis

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass