Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
AKORDIONIÕPE
Kullo
Kullo
DJEMBERING
Kullo
Kullo
UKULELERING
Kullo
Kullo
FOLKSTUUDIO PIIBAR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN LASTEKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN TÜTARLASTEKOOR
Kullo
Kullo
FLÖÖDIÕPE
Kullo
Kullo
INSTRUMENTAALANSAMBEL SÕLEKE
Kullo
Kullo
KANDLEÕPE
Kullo
Kullo
KITARRIÕPE
Kullo
Kullo
KLASSIKALINE LAUL
Kullo
Kullo
KLAVERIÕPE
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO HELISEV HÄÄL
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO SINILILL
Kullo
Kullo
MUDILASTE MUUSIKARING (vene õppekeelega)
Kullo
Kullo
PILLIÕPPE SOLFEDZO
Kullo
Kullo
POP-JAZZ LAUL
Kullo
Kullo
KULLO PUHKPILLIORKESTER
Kullo
Kullo
RADUGA ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KANDIDAATKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KONTSERTKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KAMMERKOOR
Kullo
Kullo
TRUMMIÕPE
Kullo
Kullo
VIIULIÕPE
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogalerii
Kullo
Kullo
VÄIKELASTE LOOVUSRING
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Muudatused
Kullo
Huviringid
Kullo
Teenused

Õppekava

Print

 

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
 
Viiuliõpe
 

I Üldosa
Õppeaja kestvus:  3 õppeaastat
Maht tundides: 1 erialatund nädalas, soovi korral 2 tundi nädalas
Õppekeel: eesti
Lisaained:  solfed˛o 1 tund nädalas
Õppevormid ja meetodid: õppetund, esinemised, kontserdid, koosmängimised, kontsertide külastamine ja arutelud
Vastuvõtu tingimused:  huvi muusika ja viiulimängu vastu, täidetud vastuvõtu avaldus
Õppevaldkond: muusika
 
II Õppekava eesmärgid
Õppe eesmärgiks on omandada musitseerimiseks vajalikud tehnilised baasvõtted ja muusikalised oskused.
I tase
Pilli ja poognahoiu harjutamine
Pillimängu baastehnika õppimine
Repertuaari õppimine (kuulamise, vahetu jäljendamise, mälule toetamise abil)
Kasutatakse relatiivset nooditundmise süsteemi
Loovuse arendamine lihtsate improviseerimisülesannete kaudu
 
II tase
Õpilane mängib pilli heal tasemel, musitseerib koos teistega, omandab pillilugusid kuulmise ning noodikirja järgi, oskab luua kaashääli ning varieerida.
Repertuaar omandatakse kuulamise, vahetu jäljendamise, mälule toetumise abil. Sellele lisandub absoluutse nooditundmise süsteemi kasutamine.
Jätkub pillimängutehnika arendamine
Loovuse arendamine improviseerimis - ja saateülesannete kaudu
 
III tase
Õpilane valdab pilli (väga) heal tasemel, on analüüsivõimeline, musitseerib üksi ja koos teistega. Omandab pillilugusid kuulmise ning noodikirja järgi. On võimeline lihtsamaid pillilugusid harmoniseerima, oskab luua kaashääli ning saatepartiid. Oskab varieerida ja improviseerida.
Muusikaline repertuaar omandatakse traditsioonis kasutusel olnud meetodi ja absoluutse nooditundmise süsteemi abil.
Jätkub pillimängutehnika arendamine.
Saate- ja harmoniseerimisülesanded.
Improviseerimine ja omalooming.
 
III Õppetöö sisu
I tase
 
Programm
·          Viiuli ja poognahoid
·          Tooni tekitamine pizzocatos ja poognaga
·          Vasaku käe mänguvõtted esimeses positsioonis
·          Kahe käe vaheline koordinatsioon
·          Poogna kasutamine (keelte „tasemed” ja vahetus) ja strihhid (non legato, legato, staccato, portato)
·          Pika ja lühikese poognatõmbe harjutamine; rütmilvältuste tundmine (pikk lõpunoot, neljandik-, kaheksandik ja kuueteistkümnendik-vältused) ja mängimine
·          Poogna kasutamine topeltkeelel
·          Heli ja selle omadused
·          Vormi taju arendamine: läbimäng , osad
·          Paaris ja kolmeosalise meetriumi tajumine ja mängimine : 2/4, 3/8 ja 4/4 taktimõõdud
·          Tehniliste ja muusikaliste oskuste arendamise harjutused
·          Improviseerimise ja varieerimise harjutused
·          Kuni kahe võtmemärgiga helistike mängimine duuris ja mollis
·          Koosmusitseerimine õpetaja ja kaaslastega
·          Muusika kuulamine (õpetaja esituses ja helisalvestustelt)
·          Pilli hooldamise ja häälestamise harjutused
 
Mõisted
 
Pilli ja poogna osade nimetused : kere ehk korpus, kaas, põhi, küljed, kõlapulk. Basspalk, kael, tigu, sadul keeled, sõrmlaud, roop, peenhäälestajad, käpp, keeltehoidja nupp, lõuatugi, sild sordiin, poognapuu jõhvid, kruvi, konn, ots või nokk, kampol
 • heliaste, terve ja pooltoon
 • helikõrguste tähtnimetused ja nende astmete asukoht pillil
 • alternatsioonimärgid - diees, bemoll, bekarr ning kõrgendatud / madaldatud heliastmed ja nende nimetused
 • pizzicato
 • legato, non legato, staccatoja portato
 • paarikutega mängimine ehk topeltkeelne mänguviis
 • vormiosad: läbimäng, osad, fraas, motiiv
 • koosmängu terminid: duo/duett ja trio, ansambel
 
 II tase
 
Programm
Lisaks eelneva taseme mängutehnikale ja oskustele:
 • eesti viiulirepertuaar
 • kuni kolme võtmemärgiga helistike mängimine duuris ja mollis
 • noodikirja õppimine
 • noodist mängimise harjutamine
 • poognastrihh: legato
 • sünkoobi ja pide mängimine
 • topeltnootide mängimine
 • kaashääle loomine „kõrva” järgi
 • improviseerimise harjutamine
 • harmooniliste funktsioonide kasutamine, lisaks Ii Ja VI astme kolmkõlad
 • vormiosad: lause, fraas, motiiv
 • vasaku käe mänguvõtted positsioonis
III tase
 Programm
 
Lisaks eelnevate tasemete mängutehnikale ja oskustele:
 • teiste kultuuride viiulimuusika kaunistuste mängimine (nt. slide, roll-on jm.)
 • varieerimisvõtete harjutamine
 • pika ja laulva tooni mängimine
 • vasaku käe mänguvõtted teises positsioonis
 • oma ja kaasõpilaste muusikaliste esituste analüüsimine
 • meloodiahääle kaashäälte ja saatepartiide loomine
 • põhifunktsioonide piires (I, IV, V) harmoniseerimine
 • lihtsama harmoonilise järgnevuse põhjal improviseerimine
 • muusika kuulamine ja analüüs
 
Mõisted
·        analüüs
·        varieerimine
·        improvisatsioon           
·        meetrum ja pulss
·        harmoniseerimine
 
IV Oodatavad õpitulemused
I tase
Õpilane :
 • kasutab mängus kõiki vasaku käe sõrmi esimeses positsioonis. Kasutab poognat erinevate strihhidega. Kahe käe vaheline koordinatsioon on sujuv.
 • omandab lugusid kuuldeliselt
 • tunneb musitseerimiseks, muusika tajumiseks ja ülesmärkimiseks vajalikke mõisteid
 • suudab musitseerida üksi, koos õpetajaga või kaaslastega, saatega või ilma
 • oskab pilli hooldada ja häälestada
 • on täitnud talle õpetaja poolt antud individuaalsed ja lisategevuslikud ülesanded
 
II tase
Õpilane:
 • oskab mängida eesti heliloojate palasid, rahvalikke laule, tantsulugusid jm ning
 • oskab kasutada neis topeltnoote ja kaunistusvõtteid
 • on tutvunud ja kasutab sekunda mängimist ning loob kaashääli
 • tunneb noodikirja ja kasutab seda traditsioonilise õppemeetodi kõrval lugude omandamiseks. Oskab noodistada selgema struktuuriga lugusid.
 • tunneb elementaarsete lugudega seotud taustmaterjali
 • orienteerub õppekavas toodud mõistetes
 • suudab musitseerida üksi, koos õpetaaga ja ansamblis
 • on täitnud talle õpetaja poolt antud individuaalsed ja lisategevuslikud ülesanded
 
III tase
Õpilane:
·        oskab eesti muusika lugude kõrval ka teiste kultuuride muusikat. Teab lugudega seotud taustmaterjali
·        oskab loovalt rakendada mängutehnilisi oskusi.
·        oskab varieerida viiulimängu stiilis
·        oskab iseseisvalt harmoniseerida lihtsamaid pillilugusid harmoonia põhifunktsioonide piires. Oskab luua kaashääli ja saatepartiisid meloodiahäälele
·        on tuttav improviseerimisega lihtsama etteantud meloodia põhjal
·        oskab analüüsida oma ja kaasõpilaste muusikalisi esitusi
 
V Hindamine
Õppetöö jooksul analüüsib ja hindab õpetaja koos õpilasega õpitavat. Puudub hindeline hindamine, kuid igale   õpitud materjalile järgneb tagasiside andmine. Motiveeriv selgitus õpilase poolt saavutatule ja tema vajakajäämistele on oluline informatsioon. Vajakajäämisi analüüsides püstitatakse uued eesmärgid.
 
Oluline on iga õpilase individuaalsete saavutuste mõõtmine ja tunnustamine. Tunnustuseks on ka võimalus esineda kontsertidel.
 
VI Kasutatud kirjandus:
 
 
 1. I. Tivik „Väike viiuldaja”
 2. A. Grigorjan „Viiuli algõpe”
 3. C. Salman „Ma hakkan viiuldajaks”
 4. Kohaliku omavalitsuse huvialakooli/muusikakooli üleriigiline pärimusmuusika näidisõppekava, 2005
 
 

 
Oktoober 2021
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
       
1
2
3
7
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
25
28
30
31
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
22.10.2021 V.Khorertskaya klaveriringi Etüüdide/heliredelite arvestus
23.10.2021 Raduga mudilaskoori ja ettevalmistuskoori sügiskontsert.
24.10.2021 Tallinna Huvikesakuse Kullo tantsuansambel Sõleke 45. hooaja avakontsert ,, Toots js Teele tantsuhoos''
26.10.2021 Kullo eelkooli 4a ja 5a I rühma Nukumuuseumi külastus.
26.10.2021 Kullo eelkooli 4a ja 5a I rühma Nukumuuseumi külastus.

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass