Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
AKORDIONIÕPE
Kullo
Kullo
DJEMBERING
Kullo
Kullo
FOLKSTUUDIO PIIBAR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN LASTEKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN TÜTARLASTEKOOR
Kullo
Kullo
FLÖÖDIÕPE
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogalerii
Kullo
Kullo
INSTRUMENTAALANSAMBEL SÕLEKE
Kullo
Kullo
KANDLEÕPE
Kullo
Kullo
KITARRIÕPE
Kullo
Kullo
KLASSIKALINE LAUL
Kullo
Kullo
KLAVERIÕPE
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO HELISEV HÄÄL
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO SINILILL
Kullo
Kullo
MUDILASTE MUUSIKARING (vene õppekeelega)
Kullo
Kullo
PILLIÕPPE SOLFEDZO
Kullo
Kullo
POP-JAZZ LAUL
Kullo
Kullo
KULLO PUHKPILLIORKESTER
Kullo
Kullo
RADUGA ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KANDIDAATKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KONTSERTKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KAMMERKOOR
Kullo
Kullo
TRUMMIÕPE
Kullo
Kullo
UKULERING
Kullo
Kullo
VIIULIÕPE
Kullo
Kullo
VÄIKELASTE LOOVUSRING
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Muudatused
Kullo
Huviringid
Kullo
Teenused
Kullo
Tööpakkumised

Õppekava

Print

 

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
 
Flöödiring
 
 
I Üldosa
 
Õppeaja kestvus : 1-7 aastatvastavalt sellele, millised tasemed õpilane soovib omandada.
Maht tundides: 2 tundi nädalas (koos lisaainega), 111 tundi õppeaastas
Õppekeel : eesti ,vene
Lisaained: solfed˛o
Õppevormid ja meetodid: individuaalne õppetund, ansamblimäng, esinemised, kontserdid, kontsertide külastused
Vastuvõtutingimused: eelnevalt täidetud avaldus, huvi muusika vastu
Huviringi võetakse vastu muusikahuvilisi poisse ja tüdrukuid, vanuses 6- 19 aastat Eelnevad muusikalisi teadmisi ei nõuta. Õpimotivatsiooni olemasolu vajalikkus.
Õppevaldkond : Muusika
 
Õppekava kirjeldus:
·        Õppekava realiseerimiseks on ettenähtud 3 taset. Lisaainetena on võimalus õppida, solfed˛ot ja ansamblimängu.
·        Õppetöös lähtutakse õpilaste muusikalistest võimetest. Arvestades seda nii tunni ülesehitusel kui repertuaari valikul.
·        Muusikaliselt andekamad lapsed valmistatakse soovi korral ette edasiõppimaks erinevates muusika õppeasutustes.
·        Õpilaste loovuse ning õppimisoskuse arendamine toimub läbi mitmekesise repertuaari ja erinevate muusikaliste loovülesannete.
·        Õppekava arengus järgitakse muusika arengu erinevaid huvihariduse arengusuundi mujal maailmas (Orffi instrumentaariumi kasutamine tundides, repertuaari valikul lähtumine erinevate maade rahvamuusikast, jne.) Vastavalt vajadustele kasutatakse ansamblis ka teisi instrumente(viiul, tšello, kitarr jne.)
·        Võetakse arvesse uusi lapse/inimese arengut käsitlevaid teadmisi/uuringuid, viiakse läbi muusika valdkonna huvihariduse benchmarkingut.
·        Õpetaja täiustab oma metoodilist pagasit uute meetodite ning võtetega.
 
Flöödiringi raames osaletakse regulaarselt Tallinna vanalinnapäevadel, ning antakse jõulukontserte erinevates kirikutes, haiglates, vanglates, lasteaedades, koolides, “Estonia” Teatri Talveaias, Rahvusraamatukogus ja Kristiine linnosa sotsiaalmajas.
Plokkflöödi- ja flöödiõpetuse õppekava on koostatud arvestades huvikooli profiili ja õppurite sihtrühma, sest õppurite vanuseline struktuur ja muusikaliste oskuste tase on väga erinev. Flöödiringi õppetöö on individuaalne ja iga õpilase juhendamisel lähtutakse õpilase soovidest ja arenguiseärasustest. Põhimõtteks on äratada huvi muusika ning musitseerimise vastu. Oluliseks peetakse kindla õpieesmärgi seadmist indiviidi tasandil, oskuste ja teadmiste omandamise tempo ja laius võivad olla õpilaste seas erinevad.
 
Tundides viiakse läbi ka ansamblimängu ning õpitakse soolopartiisid esinemisprogrammi mitmekesistamiseks. Kuna õppetööd viiakse läbi individuaalselt, pole eelnevad muusikalised teadmised vajalikud, primaarne on huvi muusika vastu.
 
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
Huviringi eesmärgiks on anda lastele ja noortele muusikalisi teadmisi ja oskusi  ning omandada mõne instrumendi mängimise oskused võttes arvesse õpilaste muusikalisi eelistusi ja individuaalseid andeid.
Kuna huvihariduse eesmärgiks on võimaldada õpilastel omandada täiendavalt neid oskusi ja teadmisi, mida ei paku põhi-ja keskhariduse õppekava, siis flöödiringi peamiseks ülesandeks on muusika teadmiste ja musitseerimise arendamine (flööt ja plokkflööt).
 
Muusikaõpetuse laimemaks eesmärgiks on harmoonilise isiksuse kujundamine ja arendamine muusika kaudu. Flöödiõpetuse eesmärgiks on huvi äratamine muusika vastu, lisaks sellele omandab laps flöödi õppimisel    õige hingamise, mis on vajalik rääkimisel ja laulmisel.
 
Läbi plokkflöödimängu äratatakse lapses muusikahuvi, arendades tema kujundlikku mõtlemist ja fantaasiat, rütmi- ja muusikatunnetust, artikulatsiooni ja fraseerimist, kuulmisteravust, vormitaju ning hingamist, samuti sõrmetehnikat ja tööharjumust.
Õppetöö käigus toimub ka õpilase muusikaliste eelistuste ja omaloomingu toetamine ning järk-järguline arendamine, samuti rahvamuusika seostamine selle taustsüsteemiga, milleks on rahvakalender, tavad , kombed ja tantsud.
 
Seega aine eesmärgiks on võimaldada muusikaliste põhioskuste omandamist iseseisvaks musitseerimiseks, edastada elementaarseid teadmisi plokkflöödi mängust, lähtudes õpilase muusikalistest eeldustest.
 
III Õppetöö sisu
Plokkflööt sobib ettevalmistavaks pilliks kõikidele teistele puhkpillidele. Ta on väga rikkaliku kunstiväärtusliku repertuaariga soolopill, aga ka ansambli- ja orkestripill. Muusikaõpinguid on kõige parem alustada eelkoolieas. Praktika tulemused on aga näidanud, kui laps alustab mõne suurema puhkpilli õppimist liiga varakult, siis kaasnevad sellega sageli suured pinged tema füüsises, millest hiljem on raske vabaneda. Sel põhjusel on sobivaimaks ettevalmistavaks pilliks plokkflööt. Antud instrumendi õppimist võib alustada juba 6-aastaselt.
 
Tundides käsitletakse järgnevaid valdkondi ja ˛anre:
·        eesti ja erinevate maade rahvamuusikat
·        lastelaule
·        kiriku koraale
·        teiste rahvaste folkloori
·        keskaja laule
·        keskaja tantse
·        renessanss laule
·        renessanss tantse
·        renessanss süite
·        barokk tantse
·        sonaadi osasid
 
Flöödiringis on õpilaste motiveerimiseks väga tähtsal kohal kontserttegevus. Igaks kontserdiks (jõulukontsert, Vabariigi aastapäeva kontsert, eesti muusika päevad, emadepäeva kontsert, jne.) valmistame ette iseseisva kava, mis sisaldab endas nii ansamblipalasid kui ka soolonumbreid. Õpilane peab olema võimeline end tutvustama ja lühidalt rääkima ettekandele tulevast palast. Kontserdid on üheks meeldivamaks sündmuseks nii esinejatele kui ka vanematele. Kontserdid arendavad õpilastes esinemisoskust ja julgust pakkuda endast parimat ja vastu saada publiku positiivsed emotsioone.
 
Programm
Programm on individuaalne. Lähtutakse õpilase muusikalistest võimetest ja ka seatud eesmärkidest. Mõned õpilased valivad ka ainult esimese taseme, taseme II ja III valik oleneb õpilase võimekusest ja motivatsioonist edasi õppida.
 
 
Tase I (1. ja 2.aasta)
Õppetöös on järgmised tegevused:
o   pilliga tutvumine ja heli tekitamine
o   pärimusmuusikast pärit lugude mängimine - eelkõige lauluviisid ja erinevate pärimusmuusika puhkpillide repertuaari mängimine
o   tehnikat ja muusikataju arendavate harjutuste mängimine
 
Tase II (3. ja 4.aasta)
Õppetöös on olulised järgmised tegevused:
o   tutvumine tantsumuusikaga eesti pärimuskultuuris: tuleb õppida mõistma ja praktikas rakendama tantsu ja muusika omavahelisi seoseid (vormilised, tempolised, karakterilised)
o   tutvumine erinevate arhiivilindistustega erialatundides ja arutelu koos õpetajaga
o   plokkflöödil rahvapäraste stiilielementide ja strihhide mängimine, eeskujuks erinevad pärimuspillid (viiul, torupill, parmupill jne.)
o   tutvumine improviseerimise ja varieerimise elementaarsete põhi-mõtetega
o   enda ja kaasõpilaste pillimängu kuulamisoskuse arendamine, kuuldu analüüsimine
o   tutvumine teiste rahvaste pärimusmuusikaga
 
Tase III (5-7. aasta)
Õppetöös on olulised järgmised tegevused:
o   tantsumuusika mängimine ning tutvumine erinevate variantidega
o   tantsuks mängimise praktiseerimine
o   tehnikat ja muusika taju arendavate harjutuste mängimine
o   improviseerimise ja varieerimise harjutamine, oma muusikalise väljenduse arendamine
o   mõne lihtsama pilliloo õppimine arhiivilindi järgi
o   saate- ja kaashäälte kujundamine
o   erinevate rahvaste pärimusmuusika mängimine
 
Mängutehnilised oskused
Tase I
o   pillimängu asend: keha asend, tasakaalu leidmine, sõrmede ja käte asend, pilli hoid, huulte asend
o   hingamine, ühtlane puhumine, keele töö
o   sõrmestus
o   lugude meloodiline ja vormiline ülesehitus (motiiv, fraas)
 2-4 heliredelit (C-, G-, D-, F-duur ja e-, a-, d-moll, (loomulik, harmooniline,                                                   meloodiline), heliredeli üles-alla mängimine, kolmkõlad
 
Tase II
o   rahvapärased kaunistusvõtted
o   heliredelid kuni kolme märgini, nende põhikolmkõlad, mängimine erinevate strihhidega
o   harmoonia põhialustega tutvumine
o   elementaarsed teadmised erinevate lugude tüüpidest (labajalg, polka, reinlender, masurka, marss, jne) ja nende kasutamisest eesti pärimusmuusikas
o   noodist lugemise harjutamine
o   lihtsamate lugude transponeerimine õpitud helistike piires
 
Tase III
o   heliredelid kuni nelja märgini, nende põhikolmkõlad, tertsid
o   noodimaterjali kasutamine lisaks kuuldelisele lugude omandamisele, mängitavate lugude kirjapanemise oskuse arendamine
o   rahvapärased kaunistusvõtted ja stiilielemendid (näiteks: rõhud)
o   laadid
 
Mõisted
Tase I
o   meloodia, meloodia ülesehitus, fraasid, motiiv, osa, läbimäng
o   lauluviis (regilaul, riimiline laul), laulumäng, pärimusmuusika puhk-pillid (karjapasun, torupill, roopill, karjavile, parmupill, pajuvile, pikkvile, sokusarv
o   helistik, duur, moll, kolmkõla
o   burdoon
 
Tase II
o   rütm, meetrum, taktimõõt, tempo
o   rahvalaul, rahvamäng, rahvatants, labajalg, polka, reinlender, masurka, marss
o   variatsioon, improvisatsioon
o   strihhid: legato, staccato, portato, non-legato
      rahvapärased kaunistusvõtted – trillerid, eellöögid, rõhud, fraseering
o   harmoonia põhifunktsioonid
o   variatsioon, improvisatsioon
 
Tase III
o   harmoonia põhifunktsioonid
o   kaashääl, iseseisev saatehääl
o   rahvamuusika stiilielemendid, esitusstiil
o   helilaadid: dooria, früügia, lüüdia, miksolüüdia, pentatoonika
 
IV Oodatavad õpitulemused
Tase I
Programmi läbinud õpilane:
o   on omandanud plokkflöödi elementaarse mänguoskuse
o   tunneb eesti rahvalaulu liike, pärimusmuusika puhkpillide repertuaari ja muid pillilugusid
o   oskab esitada plokkflöödiga iseseisvalt kuulmisele ja mälule toetudes lihtsamaid lugusid
 
 
Tase II
Programmi läbinud õpilane:
o   on omandanud plokkflöödimängu baastehnika
o   tunneb eesti pärimustantse ja nendele iseloomulikke muusikalisi tunnuseid
o   teab eesti pärimuspille ja tunneb ära kuulmise järgi
o   teab pärimuslike pillilugude tausta ja oskab neid siduda pärimusmuusika traditsioonidega
o   oskab iseseisvalt mängida plokkflöödil lihtsamaid lugusid kuulmise järgi ja mälule toetudes
o   tunneb noodikirja ja oskab noodist mängida
o   on omandanud algteadmised improviseerimisest ja varieerimisest, oskab algelisel tasemel teadmisi rakendada praktikas
 
Tase III
Programmi läbinud õpilane:
o   valdab plokkflööti heal tasemel
o   tunneb eesti pärimustantse ning oskab mängida tantsuks
o   oskab musitseerida erinevates koosseisudes
o   suudab ise välja mõelda, kirja panna ja seada erinevatele koosseisudele lihtsamaid omaloomingulisi lugusid
o   oskab kujundada meloodiale sobivaid kaas- ja saatehääli
o   oskab elementaarseid rahvapärase varieerimise võtteid, improviseerib
 
Ansamblimäng
Koosmängu eesmärgiks on anda koosmusitseerimise kogemus, toetada erialaaines tehtud tööd ja luua alus iseseisvaks osalemiseks pärimusmuusikaalases tegevuses.
Esimesel tasemel õpitakse koosmängu eriala õpetuse raames. Teisel ja kolmandal tasemel moodustatakse rühmad erinevatest pillidest (plokkflööt, flööt, rütmipillid, süntesaator, kitarr, viiul jne).
Kahtlemata on ansamblimäng kõikides koosseisudes ja tasemetes ääretult vajalik läbi kogu stuudiumi vältel. Ansamblimänguga tuleks alustada juba esimese õppeaasta keskpaigas. See harjutab õpilasi peale iseenese ka teisi kuulama ja nendega arvestama. Erilist rõhku tuleb panna intonatsioonile ja muusikalisele tasakaalule erinevate häälte vahel.
 
V Hindamine
Töö käigus saavad õpilased pidevalt tagasisidet. Igal õpilasel on individuaalpäevik, kus kajastub osavõtt tunnist, töösisu tunnis, kodused ülesanded ja tagasiside hinde näol 5 palli süsteemis. Päevik tagab järjepideva ülevaate õpitavast materjalist nii lapsele kui ka vanematele. Päevikus on ka õpetaja kontaktandmed (telefon ja meiliaadress) täiendava tagasiside saamiseks õpetajalt.
 Oluline on õpilaste individuaalne tunnustamine, sest õpilased on erinevate võimetega, Seega eesmärgiks pole mitte õpilaste absoluutse taseme võrdlemine, vaid iga õpilase individuaalsete saavutuste mõõtmine ja tunnustamine. Seetõttu kasutatakse lisaks hindamisele õpilaste tunnustussüsteemi (võimalus esineda suurematel kontsertidel individuaalselt või rühmas) Parimad saavad kevadel ka kiituskirja.
 
Kasutatud kirjandus
Kont, M. (2001). Kasvatus läbi muusika. – In: Kodukolle, 3, lk 24-26.
Kõlar, L. (1997).Laste muusikalisest kasvatusest rütmi alusel. In: Sild O.(koost). Muusikaõpetuse kogemusi. Eesti Muusikaakadeemia Instrumentaal- ja Vokaalpedagoogika Instituut.
Päts, R. (1989). Muusikaline kasvatus üldhariduskoolis. Tallinn: Valgus.
Vikat, M. (1998), Lapse muusikalist arengut soodustav kasvukeskkond. In: Veisson, M. (koost). Väikelaps ja tema kasvukeskkond. Tallinn: TPÜ, lk 9-13.
H. Jürisalu „Plokkflöödiõpetus I ja II osa
 
H. Kaljuste „JO-LE-MI“
 
Üldhariduskooli muusikaõpikud
 
Koorirepertuaar
Ansamblite ja palade kogumikud
 
September 2020
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
21
23
24
25
26
28
29
30
     
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
20.09.2020 Mõttemängude ringi treening
20.09.2020 Loodus- ja keskkonnaõpe treening
22.09.2020 Sõlekese noormeeste filmimine Meeste tantsupeoks
27.09.2020 Piibarite pillilood Kahala-Liiva laadal
16.10.2020 Piibarid näitavad pille Nõmme kultuurikeskuse lastefolgiringis

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass