Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
AKORDIONIÕPE
Kullo
Kullo
DJEMBERING
Kullo
Kullo
FOLKSTUUDIO PIIBAR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN LASTEKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN TÜTARLASTEKOOR
Kullo
Kullo
FLÖÖDIÕPE
Kullo
Kullo
INSTRUMENTAALANSAMBEL SÕLEKE
Kullo
Kullo
KANDLEÕPE
Kullo
Kullo
KITARRIÕPE
Kullo
Kullo
KLASSIKALINE LAUL
Kullo
Kullo
KLAVERIÕPE
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogalerii
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO HELISEV HÄÄL
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO SINILILL
Kullo
Kullo
MUDILASTE MUUSIKARING (vene õppekeelega)
Kullo
Kullo
PILLIÕPPE SOLFEDZO
Kullo
Kullo
POP-JAZZ LAUL
Kullo
Kullo
KULLO PUHKPILLIORKESTER
Kullo
Kullo
RADUGA ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KANDIDAATKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KONTSERTKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KAMMERKOOR
Kullo
Kullo
TRUMMIÕPE
Kullo
Kullo
UKULERING
Kullo
Kullo
VIIULIÕPE
Kullo
Kullo
VÄIKELASTE LOOVUSRING
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Teenused
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Huviringid
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Muudatused

Õppekava

Print

 

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
 
Klaveriõpe
 

I Üldosa
Õppeaja kestvus: kuni 7 õppeaastat
Maht tundides: 2 tundi nädalas (1 pillimängu tund,1 solfed˛o tund )
Alates õppeaastast 2010/2011 on võimalik õppida ka 3 tundi nädalas (2 pillimängu tundi,1 solfed˛o tund )
Õppekeel: eesti/vene
Õppevormid ja meetodid: individuaalõpe, esinemised, laager
Vastuvõtutingimused: vanus 7-12 aastat, eelnevalt täidetud avaldus, katsed, individuaalne vestlus, huvi olemasolu.
Õppevaldkond: muusika
 
II Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
Õppetöö klaveriringis juhindub järgnevast:
Et õppimine üldse saaks toimuda, peab olema õpilasepoolne soov – motivatsioon.
Motivatsiooni tähtsaim tekitaja on huvi.
Huvi ei ole kaasasündinud omadus, seda tuleb äratada.
Huvi äratamiseks klaverimängu vastu on oluline:
·        väga eredate karakteritega palade ettemängimine tundides. Sellest saab alguse lapse muusikaline maitse ja intelligentsi kasvatamine;
·        kuuldekujutluse äratamine.
 
Siit saab alguse klaverimängu tehnika alge, kus kõlasoov dikteerib liigutuse.
 
Huvi püsimiseks, mis motiveerib õpilast muusikaga tegelema, on oluline et eesmärgid ei oleks liiga kõrged ega ka liiga madalad. Õpetaja peab hoolitsema selle eest, et eesmärgid oleks reaalselt saavutatavad. Rõõmu tundmine õnnestunud ülesannete täitmisest on parim motivaator.
 
Klaveriringi eesmärgiks on õpetada ja arendada õpilast vastavalt tema individuaalsele isikupärale.
Iga laps on isiksusena erakordne, erinevate võimete ja oskustega. Õpetaja töö juurde kuulub nende võimete ja oskuste arendamine, kasvatamine ja suunamine. On oluline lähtuda lapse loovusest, seda toetada ja inspireerida.
 
III Õppetöö sisu
Õppetöö toimub õppeaastate kaupa. Õpilase soovituslik vanus võiks jääda 7.-18. eluaasta vahele. Läbida on võimalik seitsmeaastaline programm.
 
Õppetunde nädalas on kaks (alates õppeaastas 2010/2011 õppetunde nädalas ka kolm):
·1 tund klaverimäng (2X45 minutit) või 2 tundi klaverimängu (2X45 minutit)
·1 tund solfed˛o (45 minutit)
 
Õpetustöös peetakse kinni järgmistest põhimõtetest:
Repertuaar peab olema:
·        huvitav,
·        jõukohane,
·        arendav.
Töös muusikateosega peetakse silmas:
·        nõudmised peavad vastama õpilase hetke oskustele,
·        nõudmised on järjekindlad,
·        nõudmiste esitamine ei tohi olla kuiv ja teoreetiline. Arendades lapse fantaasiat piltlike võrdluste abil, aitab see lapsel kõlakujundeid leida,
·        lühikesele ajale ei tohi kuhjuda liiga palju ülesandeid,
·        ei tohi lämmatada õpilase omi soove, surudes peale enda muusikalist nägemust,
·        lapse, olgugi väikseid, saavutusi tunnustatakse.
 
3.1. Repertuaar
Kullo klaveriring ei dubleeri Muusikakoole, vaid annab võimaluse peale klassikalise repertuaari, tutvuda ka jazzmuusika ja popmuusika alustega. Kavasse võib võtta kergemuusika valdkonda kuuluvaid lugusid. Selliste paladega saab õpetada kõiki vajalikke professionaalseid oskusi. Need palad on rütmiliselt väga arendavad ja nendega saab õpilane lisa oma esinemiskogemustele. See on hinnatud ja atraktiivne repertuaar sõpradele koolis, seltskonnas. Tänapäeval on võimalik valida mitmekesist repertuaari paljudest erinevatest väljaannetest ning leida sealt muusikaliselt eredaid ja last arendavaid teoseid.
 
Klaveriringi töös lähtutakse suurel määral siiski ka aegade jooksul välja kujunenud klassikalisest repertuaarist ja nõudmistest. Klaveriõpingute vältel tuleb õpilasel läbida polüfooniline ja tehniline materjal, suurvormid ja palad, lisaks noodilugemine, ansamblimäng ja vaba saade.
 
·        I õppeaasta jooksul on soovitatav läbi võtta võimalikult
mitmekülgset repertuaari vastavalt õpilase arengutasemele.
 
·        II-VI õppeaastal soovitatav läbi võtta vähemalt 2 polüfoonilist
teost ning 1 suurvorm ja vastavalt õpilase võimetele
soovitatavalt 2-4 erineva karakteriga pala ning 3-4 etüüdi.
 
·        VII õppeaastal on soovitatav läbi võtta 5 erinevat teost
 
Noodikogu sisaldab suures osas repertuaari, mis on soovituslikult mainitud kohaliku omavalitsuse huvialakooli / muusika- ja kunstikoolide üleriigilises õppekava lisas - RT lisa nr.121-124 14.08.1995.a. ja RT Lisa 1.aprill 1999.a.
 
3.2. Heliredelid
Heliredelid on klaverimängu tehnika lahutamatu osa. Edukuse tagab nende regulaarne harjutamine ja õpitava repertuaari helistikega sidumine, s.t. leida vastavas helistikus pala igale õpitavale heliredelile ja teatud tehnilisele võttele.
 
Kokkupuude heliredelitega tuleks kõne alla juba I õ/a. (II poolaastal). Eesmärgiks on õppida tundma õpilasele võimetekohaste nõuetega kõiki helistikke kuulmise järgi. See võimaldab õpilasel orienteeruda helistike maailmas ja on abivahendiks klaviatuuri valdamisel.
 
II õ/a. on soovitatav läbi võtta järgmised helistikud:
 • duurid - C, G, D, A, E, F; mollid - a, e, d.
 • ma˛oorid, harm. ja melood. minoorid 2 okt.;
 • akordid pedaaliga ja staccatos;
 • kromaatiline heliredel 2 okt. otse;
 • võib alustada pika arped˛o õppimist eraldi kätega 2 okt.;
 • leida põhiastmete kolmkõlad;
 
III õ/a. on soovitatav läbi võtta järgmised helistikud:
duurid C, G, D, A, E; F, B, Es; mollid a, e; d, g, c.
 • samad nõuded, mis II õppeaastal.
Töö planeerimisel võimekamate õpilastega võtta arvesse IV õ/a nõudeid.
 
IV õ/a. on soovitatav läbi võtta järgmised helistikud:
duurid - C, G, D, A, E, H; F, B, Es, As; mollid - a, e, h; d, g, c, f.
·        kõik ma˛oorheliredelid 4 okt. otse ja lahku;
·        ma˛. tertsis 4 okt. otse;
·        harmoonilised minoorid 4 okt. otse või lahku;
·        meloodilised minoorid 4 okt. otse;
·        3-helilised akordid pedaaliga ja staccato;
·        4-heliline lühikene arped˛o koos kätega;
·        pikk arped˛o põhikujus 4 okt. otse;
·        kromaatiline heliredel 4 okt. otse, re ja sol # (la b) noodist soov. ka lahku.
·        autentne ja plagaalne kadents
 
V õ/a. on soovitatav läbi võtta järgmised helistikud:
duurid - C, G, D, A, E, H; F, B, Es, As, Des; mollid - a, e, h, fis, cis, gis; d, g, c, f.
·        samad nõuded, mis IV õppeaastal
Töö planeerimisel võimekamate õpilastega võtta arvesse VI õ/a nõudeid. Läbivõtta heliredel deetsimis, D7 lühike arped˛o eraldi või kooskätega, >VII7 pikk arped˛o põhikujus otse, murtud arped˛o ja tutvuda 4-helil. akordidega.
 
VI õ/a. - kõik dieeside ja bemollidega helistikud
 • heliredelid oktavis otse ja lahku;
 • tertsis ja deetsimis otse (soov. ka lahku);
 • 4-helil. akordid pedaaliga ja staccato;
 • lühike arped˛o;
 • murtud arped˛o;
 • pikk arped˛o (soov. ka pöörded) otse ja lahku;
 • kromaatiline heliredel otse ja lahku;
 • D7 ja >VII7 lühike arped˛o;
 • D7 ja >VII7 pikk arped˛o põhikujus otse ja lahku;
 • II liitkadents (erinevates meloodilistes seisudes, kitsas või laias seades).
 
VII õ/a. - kõik dieeside ja bemollidega helistikud
 • heliredelid oktavis, tertsis ja deetsimis otse ja lahku;
 • heliredelid sekstis otse (soov. lahku);
 • kromaatiline heliredel otse ja lahku, soovit. tertsis ja deetsimis otse;
 • lühike arped˛o;
 • murtud arped˛o;
·        pikk arped˛o põhikujus otse ja lahku (soovit. pööretega);
·        4-helil. akordid pedaaliga ja staccatos;
·        D7 ja >VII7 lühike arped˛o;
·        D7 ja >VII7 pikk arped˛o põhikujus otse ja lahku (soov. pöörded otse).
 
3.3. Noodilugemine
Klaveriringi töös on oluline osa noodilugemise arendamisel, ansamblimängul, saatepraktikal ja oskusel kujundada vaba klaverisaadet.
Noodilugemisoskus on suure praktilise väärtusega. Mida paremini õpilane mängib noodist, seda edukam ta on repertuaari õppimisel.
Võime nooti ladusalt lugeda on looduse poolt vähestele kaasa antud. Küll on aga seda võimalik arendada. Alustada tuleb algõpetusest ja jätkata süstemaatiliselt ning järjepidevalt kogu õppeperioodi vältel.
Klaverifaktuur on mitmekihiline ja nõuab seetõttu nii vertikaali kui horisontaali üheaegset teostamist. Tähelepanu peab jätkuma kõigi faktuuri elementide jaoks kompleksselt.
Hea noodilugemisoskus põhineb nägemise, kuulmise ja motoorika sünteesil.
Töö kulgeb kahes omavahel tihedalt seotud suunas:
teksti täpne analüüs, s.t. oskus silmadega lugeda
teksti, mis põhineb eelnevalt omandatud teadmistel ja
kogemustel;
sujuv, peatusteta (analüüsile toetuv) kuulmiskontrollile
alluv mäng.
Esimesel õppeaastal ei erine noodist loetavate ja õpitavate palade raskusaste. Olulisim on siin õpitu kinnistamine. Järgmistel aastatel on materjal klassitasemel olevatest paladest kergem, kuid juba diferentseeritum.
 
3.4. Ansamblimäng
Tunduvalt rohkem tuleks leida lastele koosmängu võimalusi. Ansamblimängu võiks hakata harrastama võimalikult varakult. See arendab tähelepanu ja oskust jälgida kaaslase mängu. Õpilane peab kuulama seda, kuidas koosmäng kõlab. Ansamblimäng aitab ette valmistada polüfoonilise muusika eri liinide välja kuulamist.
Ansamblimäng on koosmängu vorm, mida saab harrastada igal tasemel õppur. See on võimalus elavaks musitseerimiseks juba algõpetuse esimestest tundidest alates. Ansamblimäng jätkub kogu õppeaja vältel ja mängijateks on õpilased omavahel.
 
3.5. Vaba saade
 • meloodia saatmine T ja D funktsioonidel põhineva üksiku bassiga;
meloodia saatmine kvinti burdooniga, nn. Torupillisaade;
meloodia saatmine liikuva kvindiga.
saatmine põhikolmkõladega.
moodustada ja varieerida kadentsidel põhinevaid väikesi struktuure. Mängida neid bass vasakus, akord paremas käes (nt. valsi saade, polka saade).
 
IV Oodatavad õpitulemused
Õppetöö käigus püüeldakse selle poole, et õpilased täidaksid kõik soovituslikud nõudmised vastavalt alapeatükkidele 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.5.
Vastavalt iga õpilase individuaalsele arengule on võimalik õppekoormust suurendada või vähendada.
Iga õpilane on võimeline esitama vähemalt ühe pala igal kontserdil, mis toimuvad Tallinna Huvikeskuses „Kullo“ või Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis kaks korda õppeaasta jooksul.
 
V Hindamine
Õppimise käigus analüüsib ja hindab õpetaja koos õpilasega õpitavat pidevalt ning edukus sõltub õppija oskusest õppida.
 
Hindeline hindamine klaveriringi töös puudub. Küll aga on olulisel kohal pidev analüüs ning esinemisjärgne tagasiside. Hindamine on sõnaline (analüüs). Motiveeritud selgitus õpilase poolt saavutatule ja tema puudustele sisaldab palju olulisemat informatsiooni kui hinne.
 
VI Kasutatud kirjandus
Kohaliku omavalitsuse huvialakooli / muusika- ja kunstikoolide
üleriigilise õppekava lisa - RT lisa nr.121-124 14.08.1995.a. ja RT Lisa
1.aprill 1999.a.

Veebruar 2020
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
         
2
3
4
7
16
18
20
23
24
28
29
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
26.09.2020 Laulustuudio Sinilill õpilased osalevad Nõmme Tähtede lava eelvoorus
27.09.2020 Piibarite pillilood Kahala-Liiva laadal
16.10.2020 Piibarid näitavad pille Nõmme kultuurikeskuse lastefolgiringis
23.10.2020 Sõlekese treeninglaager Valtus
25.10.2020 Nädalavahetuse eelkooli gruppide koolivaheaja mängupäev

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass