Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
AKORDIONIÕPE
Kullo
Kullo
DJEMBERING
Kullo
Kullo
FOLKSTUUDIO PIIBAR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN LASTEKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN TÜTARLASTEKOOR
Kullo
Kullo
FLÖÖDIÕPE
Kullo
Kullo
INSTRUMENTAALANSAMBEL SÕLEKE
Kullo
Kullo
KANDLEÕPE
Kullo
Kullo
KITARRIÕPE
Kullo
Kullo
KLASSIKALINE LAUL
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto-ja videogalerii
Kullo
Kullo
KLAVERIÕPE
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO HELISEV HÄÄL
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO SINILILL
Kullo
Kullo
MUDILASTE MUUSIKARING (vene õppekeelega)
Kullo
Kullo
PILLIÕPPE SOLFEDZO
Kullo
Kullo
POP-JAZZ LAUL
Kullo
Kullo
KULLO PUHKPILLIORKESTER
Kullo
Kullo
RADUGA ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KANDIDAATKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KONTSERTKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KAMMERKOOR
Kullo
Kullo
TRUMMIÕPE
Kullo
Kullo
UKULERING
Kullo
Kullo
VIIULIÕPE
Kullo
Kullo
VÄIKELASTE LOOVUSRING
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Teenused
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Huviringid
Kullo
Muudatused
Kullo
Tööpakkumised

Õppekava

Print

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO

Klassikalise laulu õppekava

I Õppekava lühikirjeldus

Õppekava koostamisel on lähtutud huviharidusstandardist, huvikooli seadusest, huvikooli põhimäärusest ja huvikooli arengukavast. Õppekava alusel toimuv lauluõpe on mõeldud 10-18 aastastele lauluhuvilistele lastele ja täiskasvanutele, kes soovivad end muusika kaudu väljendada. Õppimine kestab 1 - 3 õppeaastat.

II Õppekorraldus

Õppetöö alustamiseks on vajalikud eelnevalt täidetud avaldus, individuaalne vestlus, musikaalsuse, diktsiooni ja rütmitunde katsed ning õpilase huvi olemasolu klassikalise laulu vastu. Õpilaste vanus algab kümnendast eluaastast.  Õppetöö kestab õpilase soovist tulenevalt 1 kuni 3 õppeaastat ning toimub individuaalõppe vormis. Õppetöö maht on 1 akadeemiline tund nädalas. Kokku 36 tundi õppeaastas. Lisaks  korralistele tundidele on vajalik õpilase iseseisev töö repertuaari omandamiseks.  Õpioskuste täiendamiseks   võivad lisanduda  laagrid, valmistumised  lauluvõistlusteks,  konkurssideks  ja kontsertideks.  Kasutatavad õppemeetodid on eakohased. Õppematerjalideks  on  noodimaterjal, audio-videomaterjalid või elava esituse näited ilma toetava noodimaterjalita, arendades nii muusikalist kuulmist ja mälu. Iga õpilane esineb  vähemalt ühe või kahe palaga kaks korda õppeaasta jooksul toimuvatel kontsertidel. Õppeaasta lõpeb õpilaste ühisesinemisega ja tagasisidestamisega  õppuri arengu kohta.

 

III Õppe eesmärgid:

·        Arendada  õpilase vokaalseid võimeid, eneseväljenduse  oskust läbi laulmise, muusikaalsust ning avardada muusikalist silmaringi.

·        Anda teadmisi  hääle hügeenist ja hääleaparaadi ehitusest, funktsioneerimise põhimõtetest ja arengu etappidest.

·        Aidata kaasa õpilase hääle loomulikule arenemisele ja kujunemisele, arvestades tema individuaalseid võimeid ja iga.

·        Arendada hääles kantileeni, millega käib kaasas hääle kõlavus ja täis- ning kaashäälikute  täpne ja selge hääldamine.

·        Tutvustada esmaseid vokaal-tehnilisi võtteid vaba hääle tekitamiseks  (kehahoid, hingamine, resonantsi süsteem ja artikulatsiooni aparaat).

·        Läbi muusika ja laulu anda õpilasele eneseväljenduse, -usalduse ja esinemiskindlus.

·        Arendada individuaalset meisterlikkust nii solisti kui ansamblilauljana.

Õpetada vajaminevaid fraseerimis-, improviseerimis- ja häälekasutusoskuseid  läbi vokaal-tehniliste võtete (kantileen, artikulatsioon ja diktsioon).

·        Erinevate muusikastiilide  tutvustamine ja võimetekohane valdamine.

·        Äratada õpilases huvi ja armastust musitseerimise ja laulmise vastu, et ta ka hiljem muusikaga aktiivselt edasi tegeleks.

 

IV Õpiväljundid

Klassikalise laulu õppekava läbinud  õpilane:

·        tunnetab ja suudab koordineerida laulmise ajal oma keha kui instrumenti

·        kasutab oma hääleaparaati tervislikult ja säästlikult

·        vastavalt võimetele ja tasemele suudab rakendada esmaseid vokaal-tehnilisi võtteid muusikateose  sisu avamiseks

·        suudab ennast väljendada emotsionaalselt vastavalt vokaalteose sisule

·        suudab artikulatsiooniaparaati rakendades välja tuua muusikapala teksti mõtte

·        kasutab arendatud rütmi- ja harmooniataju vokaalteose karakteri väljatoomisel

·        esineb kontsertidel, võimalusel ka konkurssidel

·        on võimeline üles astuma nii solisti kui ka ansamblilauljana

·        kirjeldab ja oskab analüüsida erinevate muusikastiilide olemust.

 

 

V Õppe sisu

Iga tund algab võimlemisega,  millele järgnevad 3-4 minuti jooksul hingamisharjutused, seejärel artikulatsiooniaparaadi harjutused. Pärast ettevalmistust saab jätkata hääleharjutustega. Tunni viimaseks osaks on tegelemine vokaalteosega. Repertuaar peab olema õpilastele jõukohane, huvitav ja arendav.  Sobiv repertuaar soodustab  õpilaste hääle arengut  ning arendab nende  muusikalis- kunstilist maitset.

Õppeaineteks on klassikaline laul kus käsitletakse :

·        vokaliise

·        rahvamuusikat

·        17.ja 18.sajandi heliloojate  teoseid

·        19.sajandi romansse

·        vene vokaalmuusika klassikat  kuni 20.sajandi keskpaigani

·        kaasaegset  muusikat

Vokaliisid arendavad  hääle ühtlast kasutamist kõikides registrites, legaatot ja fraseerimist.

Rahvamuusika, tänu oma lihtsamale struktuurile, aitab kaasa  õpilase muusikalise  maitse arendamisele, samuti  emotsionaalsuse väljatoomisele.  Pealegi on oma emakeeles laulmine algajale kõige  sobilikum  ja loomulikum.

17. ja 18. sajandi vokaalloomingu laulmine on väga oluline laulja koolitamisel, arendades hääles kõige sobivamal viisil põhilisi vokaal- tehnilisi võtteid.

G. F. Händeli, J. S. Bachi ja Itaalia heliloojate aariad.

19.saj. romansiloominguga tutvumine aitab selgitada erinevaid vokaalmuusika stiile ning nende erinevusi.

F.Schubert, R.Schumann, J.Brahms, H.Wolf, C.Debussy.

Vene klassikalise romansiga tegelemine aitab laiendada õpilase silmaringi.  Tutvudes  P. Tšaikovski, S. Rahhmaninovi, S. Tanejevi ja teiste vene heliloojate romansiloominguga saab samaaegselt tutvustada ka vene klassikaliste poeetide loomingut.

Kaasaja muusikateosega tegelemine avardab õpilase muusikalist maitset ja silmaringi.

 

Esimene õppeaasta

Esimesel õppeaastal  tutvutakse  hääleaparaadi ehituse, funktsioneerimise põhimõtete  ja nende projitseerimisega  enese kehale kui hääle instrumendile. Alustatakse kehahoiaku korrigeerimisest, hingamisest ja resonantsi tunnetuse piirkondade otsimisest. Seejärel keskendutakse  laulja keha kui tervikliku instrumendi tunnetuse  kujundamisele,  samuti  artikulatsiooniaparaadi pingevabale tegevusele.  Lauldakse, kõrvaldatakse   olemasolevaid vigu.  Repertuaaris  on vokaliisid, rahvalaulud ja jõukohane klassikaline vokaalteos.

Teoreetiline  osa:

·         kõriehitus, hingamislihased  ja resonantsi tunnetuse piirkonnad, artikulatsiooni lihased

·        hääle  tekitamise  põhimõtted

·        hingamistehnikad

Praktiline osa:

·        laulmine  tunnis  (20-25 minutit)

·        legatot arendavate  vokaliiside  laulmine

·        rahvalaulu laulmine  oma emakeeles

·        lihtsamad professionaalse  helilooja palad

 

 

 

Teine õppeaasta

Õppeprotsessis võib võtta  repertuaarina  komplitseeritumaid vokaalpalasid.  Oluline  on  õpilast julgustada   end musitseerimisel emotsionaalselt  ja loovalt väljendama.

Alustatakse   ansamblilauluga, et arendada partneriga kooslaulmise oskust.  Nii mõnigi õpilane, kes ei suuda solistina esineda, teeb  seda suurepäraselt ansamblis. See arendab tähelepanu ja oskust jälgida kaaslase laulu.  

Lauldakse  duette, triosid jne.  Repertuaariks  võib kasutada kõikide selles ˛anris kirjutanud heliloojate töid.

Jätkub töö rahvalauluga ja  klassikalise muusikaga.

 

Kolmas õppeaasta

Põhieesmärkideks  on: 

·         dünaamika elementide  elluviimine vokaalteoses

·         harmooniataju ja vokaalse võimekuse arendamine

·         erinevate karakteritega laulude laulmine:

                - romansid  (N. Rimski-Korsakov, M. Glinka, E. Kapp, V. Kapp,  G. Ernesaks)

               - aariad   (N. Rimski-Korsakov, S. Monjusko, G. Ernesaks)

               - rahvalaulud      (“Üles, üles hellad vennad”, “Kui mina alles noor veel olin”)

 

VI Tagasisidestamine

Hindamist hinnete näol ei toimu. Küll aga on oluline, et õpilane saab oma õpetajalt pidevat ja professionaalset tagasisidet. Tagasisidestamise peamiseks eesmärgiks on õppuri arengu toetamine, eduelamuse  pakkumine loomingulises protsessis ja enese refleksiooni arendamine. See on pidev protsess, mille  eesmärgiks on ka  suunata ja toetada õppurite enesehinnangu kujunemist ja motiveerida neid sihikindlalt õppima.

Õppekava läbinud õpilase d saavad  tunnistuse.

 

VII Õpetaja profiili kirjeldus.

Mina, Tatjana Timofejeva, sündisin Tallinnas 24.04.1963.a. Peale keskkooli lõpetamist 1980. a. õppisin G. Otsa nimelises muusikakoolis dots. L. Dombrovska juures laulu eriala (1980-1984). 1984-1989. a. õppisin Tallinna Konservatooriumis dotsent  T. Levaldi klassis. Töötasin kooriartistina ENSV Riikliku Televisiooni Raadio kooris. 1990-1994. a. töötasin Tallinna Konservatooriumis illustraatorina. 1995-1999. a. töötasin kooriartistina Estonia teatris. 2000. a. lõpetasin magistratuuri  Muusikaakadeemias prof. M. Palmi juures. Alates 1999. a. töötasin lepingu alusel vabakutselise lauljana Jaapanis.  Alates 2007. a. töötan Tallinna Huvikeskuses Kullo lastekoori  “Raduga” juures  hääleseadejana. 

 

 

 

September 2020
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
21
23
24
25
28
29
30
     
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
01.10.2020 Laulustuudio Sinilill õpilased osalevad Kesklinna Tähtede lava eelvoorus
16.10.2020 Piibarid näitavad pille Nõmme kultuurikeskuse lastefolgiringis
23.10.2020 Sõlekese treeninglaager Valtus
25.10.2020 Nädalavahetuse eelkooli gruppide koolivaheaja mängupäev
31.10.2020 Sõlekese koondproov etenduseks

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass