Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
AKORDIONIÕPE
Kullo
Kullo
DJEMBERING
Kullo
Kullo
UKULELERING
Kullo
Kullo
FOLKSTUUDIO PIIBAR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN LASTEKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN TÜTARLASTEKOOR
Kullo
Kullo
FLÖÖDIÕPE
Kullo
Kullo
INSTRUMENTAALANSAMBEL SÕLEKE
Kullo
Kullo
KANDLEÕPE
Kullo
Kullo
KITARRIÕPE
Kullo
Kullo
KLASSIKALINE LAUL
Kullo
Kullo
KLAVERIÕPE
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO HELISEV HÄÄL
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO SINILILL
Kullo
Kullo
MUDILASTE MUUSIKARING (vene õppekeelega)
Kullo
Kullo
PILLIÕPPE SOLFEDZO
Kullo
Kullo
POP-JAZZ LAUL
Kullo
Kullo
KULLO PUHKPILLIORKESTER
Kullo
Kullo
RADUGA ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KANDIDAATKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KONTSERTKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KAMMERKOOR
Kullo
Kullo
TRUMMIÕPE
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogalerii
Kullo
Kullo
VIIULIÕPE
Kullo
Kullo
VÄIKELASTE LOOVUSRING
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Teenused
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Huviringid
Kullo
Muudatused

Õppekava

Print

 

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
 
Trummiring
 

I Üldosa
 
Õppeaja kestvus: 1 kuni 3 õppeaastat (vastavalt õpilase huvile)
Maht tundides: 2 tundi nädalas, 76 tundi õppeaastas
Õppekeel: eesti
Lisaained: solfed˛o (1 tund nädalas, 37 tundi õppeaastas)
Õppevormid ja meetodid: individuaalne õppetund, kont
Vastuvõtu tingimused: vanus alates 10. eluaastast, õpimotivatsiooni olemasolu
Õppevaldkond: muusika
 
II Õppekava üldeesmärgid
Trummiringi õpetuse eesmärkideks on arendada õpilastes rütmitunnet, liikumiskoordinatsiooni, muusikalist mälu, iseseisvat harjutamisoskust ning õpetada neid kasutama trummikomplekti erinevaid võimalusi
Suures osas määravad eesmärgid õpilased ise, sest igal ühel neist on silme ees erinev siht ja igal ühel erinev sotsiaalne taust. Mõni tahab saada „päris“ trummariks ehk jätkata õpinguid muusikakoolis ja hiljem ka antud erialal leiba teenida, teine aga tahab ennast lihtsalt välja elada. Ühel on juba omandatud elementaarne tehnika, aga pole näiteks kunagi veel improviseerinud. Teisel võib olla „hea kõrv“, aga vajab abi noodistlugemise arendamisel. Mõnel on jällegi olemas väga hea muusikaline intuitsioon, aga puuduvad tehnilised oskused, et oma ideid ellu viia. Siit tuleneb ka vajadus läheneda igale õpilasele individuaalselt, et välja selgitada just temale sobiv programm, mis vastaks tema tasemele ja eeldustele. Nii on garanteeritud pidev areng.
Üheks oluliseks osaks trummiringi töös on elementaarteooria ja noodiõpetuse omandamine paralleelselt pillimänguga. On teada-tuntud tõde, et enamus trummaritest seda ei tee. Kuid arvestades jällegi erinevate õpilaste erinevaid eeldusi, on noodiõpetusel väga oluline osa, sest noodist mäng toetab eriti sellist õpilast, kellel puuduvad vajalikul määral improvisatoorsed võimed.
Kasutusel on erinevad trummikoolid, mis muudavad õppetöö mitmekesisemaks ja huvitavamaks nii õpilastele kui ka õpetajale. Samas on pidevalt võimalus kasutada CD-le salvestatud õppematerjale. Abiks on ka videomaterjalid. Kasuks tuleb pidev kontsertide külastamine, et õppida midagi kasulikku erinevatelt professionaalsetelt muusikutelt.
 
III Õppetöö sisu
 
I ÕPPEAASTA
·        Tutvume löökpillide arengu ja ajalooga kuni tänapäevani.
·        Räägime rütmide osast muusikaajaloos.
·        Selgitame löökpillide otstarvet.
Tehniline arendus ja õpisuunad I poolaastal.
·        trummipulkade valik;
·        trummipulkade jaotus;
·        väikese trummi asend ja kõrgus;
·        käte, randme, sõrmede ja löökide omandamine, liigeste liikumine;
·        viiped, lõdvestused, lähteasend (ooteseis);
·        läbitavad taktimõõdud 4/4, 2/4, ¾;
·        rudimentide harjutamine kinniste ja lahtiste sõrmedega;
·        harjutused taktimõõdus lugemisega;
·        improviseerimine koos saatega;
·        tavandi- või rahvamuusika saatmine.
Tehniline arendus ja õpisuunad II poolaastal.
·        eelnevate oskuste süvendatud õppimine;
·        suure trummi kasutamine koos plaadiga;
·        metronoomi kasutamine;
·        taldrikute liigid.
Läbitakse järgmiste tantsude trummisaade:
·        Valss, polka, marss;
·        rudimendid.
II ÕPPEAASTA
·        oskuste süvendamine;
·        noodistlugemise ja ansamblimängu arendamine.
Tehniline arendus ja õpisuunad I poolaastal.
·        metronoomi rakendamine;
·        taktimõõdud 4/4, 3/4, 6/8;
·        trioolid;
·        sünkoobid;
·        aktsendid;
·        pided;
·        harjutused kinniste sõrmedega;
·        harjutused vahelduvate kätega;
·        dublite;
·        harjutuste, etüüdide ja partiide solfedzheerimine – rütmitunnetus;
·        kaksiklöökide proportsionaalsus;
·        rudimentide harjutamine;
·        tremolo väikesel trummil.
Tehniline arendus ja õpisuunad II poolaastal.
·        tremolo kiiremas tempos;
·        dünaamika;
·        topeltrütmiline alajaotus rock- ja klassikalises muusikas;
·        harjadega mängimise õpetus.
Aasta lõpuks on omandatud erinevad etüüdid, soolod, erineva rütmiga palad (polka, marss, valss, rock, swing).
 
III ÕPPEAASTA
·        Ansamblimängu arendus.
Tehniline arendus ja põhisuunad I poolaastal.
·        mäng trummikomplektil (pedaaliga basstrumm ja hi-hat);
·        rock- ja jazz-stiil;
·        ladina-ameerika rütmid;
·        disco-rütmid;
·        harjadega saatmise oskus ansamblis ja soolodes.
Tehniline arendus ja põhisuunad II poolaastal.
·        Ladina-ameerika rütmid;
·        kaasaegse popmuusika tüüprütmid.
Kolmanda õppeaasta lõpul tuleb õpilane toime ansamblis-orkestris partiidega trummikomplektil.

 

Oodatavad õpitulemused
 
Esimese õppeaasta õppeprogrammi läbinud õpilane:
·    tunneb trummikomplekti ja teab kõikide pillide asukohta noodijoonestikul (soolotrumm, basstrumm, tom´id, hi-hat, crash-plaat, ride-plaat)
·    oskab mängida harjutusi 4/4 taktimõõdus
·    oskab mängida trioole
·    mängib slow-rocki
 
Teise õppeaasta õppeprogrammi läbinud õpilane:
·                 oskab halftime-schffle
·                 oskab beguine`i
·                 oskab bossa-novat
·                 on tutvunud duubel-pedaali kasutamisega
·                 mängib sellise raskusastmega palasid nagu
a)      Sweet
b)      Do it now
c)      Take you time
Kolmanda õppeaasta õppeprogrammi läbinud õpilane:
·                        oskab mängida duubel-pedaaliga
·                        oskab Shuffle –rocki
·                        oskab Cha-cha-cha`d
·                        oskab Hip-hop`i
·                        oskab Haus`i
·                         mängib sellise raskusastmega palasid nagu
                                                                             a) Crying
                                                                             b) Den`t look down
                                                                             c) Leave me alone
 
Hindamine
 
Hindamist hinnete näol ei toimu. Töö käigus saavad õpilased pidevalt õpetajalt omandatu kohta suuliselt  tagasisidet .
 
 Õpilase individuaalpäevikus kajastub osavõtt tundidest, töösisu tunnis ja tagasiside omandatud materjali kohta.
 
Kasutatavad õppematerjalid
 
·        Ron Savage, Casey Scheuerell. Berklee Practice Method: Drum Set: Get your band together.
Antud õppematerjal sisaldab õppemeetodit, mis annab teadmised ja oskused sellest, kuidas ansamblis mängida.
Õpikule on kaasa lisatud CD, millele on ansambli poolt salvestatud õpikus olevad lood. See annab võimaluse koheselt nö bändiga liituda ja kaasa mängida. Igale loole eelneb üks ülesanne koos harjutustega, mis aitab lugu ettevalmistada ja koos ansambliga mängida. Esitusele tulevad erinevad stiilid nagu rock, blues, funk jne.
Selle õpiku peatükid käsitlevad põhirütme ja  taktimõõte. Õpitakse erinevaid muusikavorme ja kuidas neid ansambliga esitada. See õpik on mõeldud trummaritele, kes oma muusikuteed just alustamas, et siis koos oma õpetajaga ja samas ka iseseisvalt avastada löökpillimaailma võlusid.
Näiteks: õpiku sisu peatükkide lõikes:
I  peatükk - Rock
·        tehnika ja teooria
·        feelingu leidmine
·        improviseerimine
·        noodistlugemine
·        igapäevane harjutamine
II  peatükk - Blues
·        tehnika ja teooria
·        feelingu leidmine
·        improviseerimine
·        noodistlugemine
·        igapäevane harjutamine
III  peatükk - Shuffle Blues
·        tehnika ja teooria
·        feelingu leidmine
·        improviseerimine
·        noodistlugemine
·        igapäevane harjutamine
IV  peatükk - Funk
·        tehnika ja teooria
·        feelingu leidmine
·        improviseerimine
·        noodistlugemine
·        igapäevane harjutamine
V  peatükk - Light Funk
·        tehnika ja teooria
·        feelingu leidmine
·        improviseerimine
·        noodistlugemine
·        igapäevane harjutamine
VI  peatükk - Hard Rock
·        tehnika ja teooria
·        feelingu leidmine
·        improviseerimine
·        noodistlugemine
·        igapäevane harjutamine
VII  peatükk - Bossa Nova
·        tehnika ja teooria
·        feelingu leidmine
·        improviseerimine
·        noodistlugemine
·        igapäevane harjutamine
VIII  peatükk - StopTime
·        tehnika ja teooria
·        feelingu leidmine
·        improviseerimine
·        noodistlugemine
·        igapäevane harjutamine
 

Mai 2021
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
         
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
         
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
29.05.2021 Džembering (nooremad)
29.05.2021 Džembering (keskmised)
29.05.2021 Džembering (vanemad)
30.05.2021 LaulustuudioSinilill õpilane osaleb EMLS poiste solistide võitluse lõppkontserdil
04.06.2021 Sõleke osaleb IV Meeste tantsupeol

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass